เรียนภาษาไทย by ครูสุด

นางสุดสวาท บุญขจร

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

คำชี้แจง

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยการรวบรวมเอกสารประกอบการสอน สื่อการเรียนรู้

วิดีทัศน์การเรียนการสอนวิชาภาษไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 เพื่อให้

นักเรียนเลือกเนื้อหาบทเรียนที่นักเรียนต้องการศึกษา จากรายการหัวข้อเนื้อหาบทเรียนได้สะดวกยิ่งขึ้น


เมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อหาเสร็จแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเพื่อเป็นการ

ทบทวนหากนักเรียนยังไม่เข้าใจให้นักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนอีกครั้ง


ทำแบบทดสอบท้ายเรื่องและประเมินตนเองเมื่อสิ้นสุดการเรียนในแต่ละ

หัวข้อ

ติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียน

เว็บไซต์โรงเรียน www.tmp5.ac.th

FB โรงเรียน www.facebook.com/profile.php?id=100027888223440

จัดทำและรวบรวมข้อมูลโดย

นางสุดสวาท บุญขจร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ ๕ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ กระทรวงมหาดไทย


ชนิดของคำในภาษาไทย.mp4