อบรมครูสังคมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1

มุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์ของ CEO ระดับประเทศ เพื่อสร้างวิสัยทัศน์สำหรับคุณครูสังคมศึกษา ในการเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

เอกสารแนวคิดการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สถานศึกษา ดาวน์์โหลด

หลักฐานทางประวัติศาสตร์โดยสรุปมี 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1. หลักฐานชั้นต้นหรือปฐมภูมิ และ 2. หลักฐานชั้นรองหรือทุติยภูมิ

การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 5 ขั้นตอน โดยใช้ เทคเนิค 1S 2C