โปรแกรม Scratch

โปรแกรม tinkercad

โปรแกรม kidbright

โปรแกรม Python

อัลกอริทึม.pdf

อัลกอริทึม

หน่วย2_การออกแบบขั้นตอนการทำงานและการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน.pdf

อกสาร ม.2 บทที่ 2

สอบก่อนเรียน ม.2

All.pdf

การเขียนผังงาน

หน่วย1_วิทยาการคอมพิวเตอร์สื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศกับการดำเนินชีวิต.pdf

บทเรียน ม.5 (1)

ฐานข้อมูล.pdf

ฐายข้อมูล ม.5 (2)

การเขียนโปรแกรม.pdf

การเขียนโปรแกรม