มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา

:: ที่มาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

...จากการวิเคราะห์ของคณะวิจัยธนาคารโลก ร่วมกับการสอบทานฐานข้อมูล สพฐ. พบว่าประเทศไทยมีโรงเรียนราว 2,000 แห่ง ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและไม่อาจจะควบรวมเช่น โรงเรียนบนพื้นที่สูง ตามแนวชายขอบ หรือตั้งอยู่บนเกาะแก่ง ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลให้ดำรงอยู่ต่อไปได้ (Protected School หรือ Standalone) เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น

...พบว่า ปัญหาของโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล คือ ครูขอย้ายบ่อยเพราะไม่ใช่คนท้องถิ่น และไม่มีครูมาทดแทน ครูจึงไม่พอกับชั้นเรียน โดยเฉพาะครูที่สอนระดับชั้นประถมศึกษา

:: วัตถุประสงค์โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

เพื่อผลิตและพัฒนาครูรุ่นใหม่สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนในชุมชนพื้นที่ห่างไกลจำนวน 5 รุ่น ๆ ละ 300 คน (1,500 คน)

เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันของหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนาครูกับหน่วยงานที่ใช้ครูตั้งแต่ต้นทาง

เพื่อพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูให้ตรงกับลักษณะงานและตามบริบทของโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ห่างไกลและสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

การศึกษาปฐมวัย 7 สถาบัน

1. ม.ราชภัฏเชียงราย

2. ม.ราชภัฏเชียงใหม่

3. ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

4. ม.กาฬสินธุ์

6. ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

7. ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

8. ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

:: 11 สถาบันผลิตพัฒนา "ครูรัก(ษ์)ถิ่น" ปีการศึกษา 2563

:: รู้จักโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

:: พิธีลงนามความร่วมมือ 6 หน่วยงาน

contact us

website