ห้องเรียนครูฟิล์ม

Online

คำชี้แจง

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยการรวบรวมวิดีทัศน์การเรียนการสอน และเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูพงษกร สมอบ้าน เพื่อให้นักเรียนเลือกเนื้อหาบทเรียนที่นักเรียนต้องการศึกษา ตามรายวิชาและระดับชั้นของตนเอง

ผู้จัดทำขอขอบคุณโครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพและการค้นหาตนเองไว้เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาในครั้งนี้ และหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนและผู้ที่สนใจทุกท่าน

ตารางนัดหมายครูฟิล์ม

1.ให้นักเรียนทุกระดับชั้นชอบคลิป แนะแล้วแนว EP.4 คลิ๊กไปที่ระดับชั้นของตนเอง จากนั้นทำแบบสำรวจพหุปัญญา จากลิงค์ แบบสำรวจพหุปัญญา samsung หรือในใบกิจกรรม

แนะแล้วแนว 5 นาที


สิ่งที่น่าสนใจ

พหุปัญญา

อาชีพน่าสนใจประจำสัปดาห์

กระดานตอบคำถาม