เว็บไซต์ครูแพรว : เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ : สาระเทคโนโลยี (Learning of Technology)

โปรแกรมสำนักงาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เทคโนโลยีการผลิตสื่อ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เทคโนโลยีสร้างสรรค์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สื่อมัลติมีเดีย 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมกราฟิก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2