จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์

Play and Learn เพลิน เพลินจ้า...

นางสาวกรรัตน์ คำจันทร์

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่

ข้อมูลการพัฒนาตนเอง

 • รายการอบรมและศึกษาดูงาน

 • งานวิจัยและนวัตกรรม

  • ตารางสอน DLIT สพป.นครพนม เขต 1

  • ข้อสอออนไลน์

สพป.นครพนม เขต 1

 • คุณภาพผู้เรียน

 • คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

 • ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 • น้ำหนักส่วนสูง

 • แบบ ปพ.5

 • ด้านการปฏิบัติตน

 • วินัยและการรักษาวินัย

 • คุณธรรม จริยธรรม

 • จรรยาบรรณวิชาชีพ

 • การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 • จิตวิญญาณความเป็นครู

 • จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู

ด้านการปฏิบัติงาน

 • การจัดการเรียนการสอน

 • การบริหารจัดการชั้นเรียน

 • การพัฒนาตนเอง

 • การทำงานเป็นทีม

 • งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา

 • การใช้ภาษาและเทคโนโลยี


เว็บไซด์ที่น่าสนใจ

กิจกรรมวันแม่
แนะนำคุณครูกรรัตน์ คำจัันทร์

ประมวลภาพกิจกรรม


สมุดเยี่ยม (การตอบกลับ)
สมุดนิเทศ (การตอบกลับ)

ข่าวอนุบาล

montessori at pr-school
มอนเตส62.mp4

คลิปวิดีโอที่น่าสนใจ