ศ 31221 การเขียนภาพทิวทัศน์ ม.4


ครูผู้สอน นางสาวศศิประภา สูงขาว

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)

ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์คุณครูนะคะ

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

รายวิชาการเขียนภาพทิวทัศน์ รหัสวิชา ศ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 2 2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต

เพื่อให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ เข้าใจลักษณะสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต วัฒนธรรมของตน การเขียนภาพทิวทัศน์เป็นการวาดภาพแสดงลักษณะธรรมชาติของภูมิประเทศที่ปรากฏให้เห็นโดยทั่วไป เช่น ทุ่งหญ้า ท้องนา ภูเขา ทะเล บ้านเรือน เป็นต้น ซึ่งเป็นภาพที่มองระยะไกล ถ่ายทอดความงามอันน่าประทับใจผ่านผลงานศิลปะ ด้วยการวาด ถ่ายภาพ การปั้น และอื่นๆ โดยแสดงบรรยากาศที่สวยงาม ทั้งรูปทรง สัดส่วน สีสัน แสงเงา รวมถึงสามารถนำหลักการความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว

ผลการเรียนรู้

1. อธิบายความหมาย คุณค่า หลักการของการเขียนภาพทิวทัศน์

2. บอกชื่อ คุณสมบัติ วิธีการใช้และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์การเขียนภาพทิวทัศน์

3. มีทักษะการใช้สีแต่ละชนิด

4. สามารถวาดภาพทัศนียภาพแสดงระยะไกลใกล้ เป็น 3 มิติ

5. วาดภาพทิวทัศน์ ได้ทั้ง ภาพทิวทัศน์บก ภาพทิวทัศน์ทะเล ภาพทิวทัศน์สิ่งก่อสร้าง