จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จบแล้ว นักเรียนสามารถ

1. อธิบายความหมาย ความเป็นมา และองค์ประกอบของมารยาทไทยได้

2. ยกตัวอย่างแนวทางการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทยได้

3. เห็นคุณค่าความสำคัญของมารยาทไทย และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้


จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จบแล้ว นักเรียนสามารถ

1. อธิบายลักษณะการแสดงความเคารพตามสถานภาพของบุคคลได้

2. แสดงความเคารพการไหว้ทั้ง 3 ระดับได้ถูกต้อง

3. เห็นคุณค่าการแสดงความเคารพการไหว้ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

4. อธิบายขั้นตอนการแสดงความเคารพการกราบผู้ใหญ่ได้

5. อธิบายขั้นตอนการแสดงความเคารพการกราบเบญจางคประดิษฐ์ได้

6. แสดงความเคารพการกราบผู้ใหญ่ และการกราบเบญจางคประดิษฐ์ได้

7. เห็นคุณค่าแสดงความเคารพการกราบผู้ใหญ่ การกราบเบญจางคประดิษฐ์ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

8. อธิบายขั้นตอนการถอนสายบัวและการถวายบังคมได้

9. ฝึกปฏิบัติการถอนสายบัว การถวายบังคมได้

10. อธิบายขั้นตอนการถวายคำนับ และการหมอบกราบได้

11. ฝึกปฏิบัติการถวายคำนับ และการหมอบกราบได้

12. เห็นคุณค่าการแสดงความเคารพการถวายคำนับ การหมอบกราบ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายมารยาทการนั่งพับเพียบต่อหน้าผู้ใหญ่ได้

2. อธิบายมารยาทการนั่งเก้าอี้ตามลำพังได้

3. อธิบายมารยาทการนั่งเก้าอี้ต่อหน้าผู้ใหญ่ได้

4. ฝึกปฏิบัติมารยาทการนั่งแต่ละประเภทได้

5. เห็นคุณค่ามารยาทการนั่ง และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

6. อธิบายมารยาทการยืนเคารพธงชาติ เพลงชาติได้

7. อธิบายมารยาทการยืนฟังโอวาท รับคำสั่งได้

8. ฝึกปฏิบัติมารยาทการยืนเหมาะสมกับโอกาสและกาลเทศะได้

9. เห็นคุณค่ามารยาทการยืนและนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับโอกาสและกาลเทศะ

10. อธิบายมารยาทการเดินนำและเดินตามผู้ใหญ่ได้

11. อธิบายมารยาทการเดินนำและเดินตามเสด็จได้

12 อธิบายมารยาทการเดินในพิธีศาสนาได้

13. ฝึกปฏิบัติมารยาทการเดินเหมาะสมกับโอกาสและกาลเทศะได้

14. มีความตั้งใจในการฝึกปฏิบัติมารยาทการเดินเหมาะสมกับโอกาสและกาลเทศะ