การพัฒนาด้วยระบบออนไลน์

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ผู้เข้ารับการพัฒนาทราบ หากผู้รับการพัฒนาไม่ได้รับเกียรติบัตรภายใน 5 วัน ให้ประสาน
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 055-4811125 ต่อ 109 หรือ 094-2829593 เนื่องจากมีจดหมายส่งเกียรติบัตรบางส่วน ส่งกลับเนื่องจากแจ้งอีเมลไว้ ไม่ถูกต้อง

ผู้จัดทำ
นางรัตติยาภรณ์ ยิ่งยวด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

แบบเรียนการเงินการบัญชีของสถานศึกษา.pdf

ทเรียน "การปฏิบัติตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544

นางสาวพิทย์ฐาพร แย้มมูล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

การสร้างแบบทดสอบด้วย google form.pdf

บทเรียน "การสร้างแบบทดสอบด้วย Google Form"

ศึกษาเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=qh_zM-h2HMA หรือ https://www.youtube.com/watch?v=SZfkkmgvfQ4

นางสาวจิดาภา สายสูง
นิติกรปฏิบัตติการ ปฏิบัติหน้าที่
ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี

นายณัฐวุฒิ บุญมี
ข้าราชการบำนาญ
ปฏิบัติหน้าที่นิติกร

วินัยและการรักษาวินัย.pdf

บทเรียน "วินัยและการรักษาวินัย

แบบทดสอบ

นางสาวพิทย์ฐาพร แย้มมูล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ลักษณะของครูมืออาชีพ.pdf

บทเรียน "ลักษณะของครูมืออาชีพ"

แบบทดสอบ

นางสาวพิมพ์ธิดา อารีรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

การวางแผนเชิงกลยุทธ์.pdf

บทเรียน "การวางแผนเชิงกลยุทธิ์"

นางสาวทิพย์วรรณ ประดับลาย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

บทเรียน ระเบียบงานสารบัญ.pdf

บทเรียน "งานสารบรรณ"

นางสาวจีรนันท์ สืบบุญ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

แนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ.pdf

บทเรียน "แนวทางการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2554

นายเอกลักษณ์ พิมพ์รอด
นักวิชาการปฏิบัติการ

บทเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน.pdf

บทเรียน"ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน"

นายกิตติธัช เกตุภูเขียว

ปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา 2555.pdf

บทเรียน "การลาของข้าราชการ"

แบบทดสอบ