คุณครูนาตยา มณีวงษ์ (ครูนาต)

เอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สอนวิชาการงานอาชีพ

ระดับชั้นประถมศึกษาศึกษา ปีที่ 1- 4

โทร 061-4218415