Web KURU

by ครูลูนนี่

คลังสื่อการเรียนการสอน

ใบงานการสร้าง Infographic

ใบงานที่ 1

ใบงานที่ 2

ใบงานที่ 3

ใบงานที่ 4

ใบงานที่ 5

ใบงานที่ 6

ใบงานที่ 7

ใบงานที่ 8

ใบงานที่ 9

ใบงานที่ 10

ใบงานที่ 11

ใบงานที่ 12

ใบงานที่ 13

ใบงานที่ 14

ใบงานที่ 15

ใบงานที่ 16

ใบงานที่ 17

ใบงานที่ 18

ใบงานที่ 19

ใบงานที่ 20

กฎของการสร้าง Infographic

by ครูจิราภรณ์

ข้อสอบปลายภาคเรียน ที่ 1/2562