การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทย ท31101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายชิษณุพันธ์ ทาสมบูรณ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย