KRUGIG WASHIRAWAN

ห้องเรียน Coding เป็นห้องเรียนที่มุ่งส่งเสริมกิจกรรมด้านการคิดเชิงคำนวณ
เน้นกระบวนการฝึกทักษะการคิดของนักเรียน
โดยจะมีบทเรียนที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งในรูปแบบ
Unplugged และ Programing
เพื่อให้นักเรียนสามารถนำทักษะความรู้ ไปใช้ได้ในชีวิตจริง

ห้องเรียน scratch.pdf
ห้องเรียน unplugged.pdf
ห้องเรียน coding.pdf
สื่อกิจกรรม CS จัดระเบียบชุมชน.pdf

กิจกรรมจัดระเบียบชุมชนของเรา

สื่อกิจกรรม CS แจกแจงทางเลือก.pdf

กิจกรรมแจกแจงทางเลือก

สื่อกิจกรรม CS กล่องมหาสนุก.pdf

กิจกรรมกล่องมหาสนุก

นับดอกไม้ในสวน.pdf

ข่าวปลอมออนไลน์

จับผิดอีเมลลวง

แชร์มากไปใช่จะดี

ซื้อขายออนไลน์ที่ดี

เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด

เรียน coding นำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไร

Coding the Future : Coding สร้างการเรียนรู้

รู้จัก Coding ทักษะใหม่ของเด็ก 4.0

เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด

โค้ดดิ้งไทยแลนด์แพลตฟอร์มออนไลน์ของประเทศ
ทำหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณ

เกี่ยวกับฉัน

คุณครูวชิราวรรณ เทียมทัน ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเมืองเลย