ดร.อนวัช  อุ่นกอง

ประธานสหพันธ์ครูเชียงราย

นายสุรเจต  ปาลี
ประธานสมาพันธ์ครูเชียงราย เขต 1

นายพิสัณห์   อินลี
ประธานสมาพันธ์ครูเชียงราย เขต 2

นายเกรียงศักดิ์  ฝึกฝน
ประธานสมาพันธ์ครูเชียงราย เขต 3

นายธีรพล จันทาพูน
ประธานสมาพันธ์ครูเชียงราย เขต 4