สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด มอบเงินสนับสนุนองค์กรผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566

  📢 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อนวัช อุ่นกอง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด   ได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนองค์กรผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีตัวแทนหน่วยงานทางการศึกษา ตัวแทนองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีรับมอบกว่า 100 คน

 📍วัตถุประสงค์ สร้างขวัญกำลังใจและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงาน องค์กร ที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก รายละเอียดดังนี้

📁 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 เขตละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 400,000 บาท (สื่แสนบาทถ้วน) 

📁 สนับสนุนกีฬาสมาพันธ์ครูเชียงรายเขต 1-4 เขตละ 50,000  บาท    (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

 📁 สนับสนุนกีฬาสหพันธ์ครูเชียงราย 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

 📁 สนับสนุนกีฬาครูนอกประจำการ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 📁 สนับสนุนสมาคมฟุตบอล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 เขตละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  รวมเป็นเงิน 60,000 บาท  (หกหมื่นบาทถ้วน)  

 📁 สนับสนุนวุ๊ดบอลสมาชิกสหกรณ์ฯ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

 📁 สนับสนุนสหพันธ์ครูจังหวัดเชียงราย 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

 📁 สนับสนุนกิจธรรมสมาพันธ์ครูเชียงราย 4 เขต ๆ ละ 100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

 📁 สนับสนุนครูนอกประจำการจังหวัดเชียงราย 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

 📁 สนับสนุนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 เขตละ 40,000 บาท สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 40,000 บาท รวมเป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

 📁 สนับสนุนชมรมลูกจ้างประจำจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 เขตละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และชมลูกจ้างประจำนอกเขตฯ จำนวน 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

 📁 สนับสนุนกิจกรรมองค์กรครูนอกเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

 📁 สนับสนุนกิจกรรมองค์กรครูมัธยมศึกษา จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

 📁 สนับสนุกลุ่มสมาชิกนอกประจำการ ในหน่วยอำเภอ จำนวน 650,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

 📁 สนับสนุนกลุ่ม/ศูนย์/ตำบล สมาชิกตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ฯ กำหนด ฯลฯ จำนวน 1,650,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

  👉 ดร.อนวัช อุ่นกอง ประธานสหกรณ์ออมทรัยพย์ครูเชียงราย จำกัด เปิดเผยว่า  📕การมอบเงินเพื่อสนับสนุนองค์กรผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประำจำปี 2566 ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดและองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของสมาชิก สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิก เป็นเงินผลกำไรจากการบริหารจัดการของสหกรณ์ออมทรัยพ์ครูเชียงราย จำกัดในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จึงขอให้ทุกหน่วยงานและองค์กรนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกให้มากที่สุด ให้ถึงสมาชิกทุกกลุ่มเป้าหมาย และเมื่อจะดำเนินกิจกรรม หรือโครงการ ให้แจ้งทางสหหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด เพื่อกรรมการหรือผู้ประสานงานในจุดนั้นได้เข้าร่วมกิจกรรม และให้รายงานผลการดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อสหกรณ์ฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรายงานผลว่า สหกหรณ์ฯ ได้นำดอกผลจากเงินกำไรของสมาชิกไปดำเนินการอะไรบ้าง"

🔬💼🎒👝👛