ชุมนุมครูคาทอลิกและครูคำสอนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 2018

12 ตุลาคม 2018

ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา, อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก


กำหนดการ

07.00 - 08.00 น. อาหารเช้า

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน

08.30 – 09.00 น. วจนพิธีกรรมเปิดงานชุมนุมครูคำสอน ครั้งที่ 11

09.00 - 10.00 น. พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติครูคำสอน 25 ปี 20 ปี 10 ปี

โดย พระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช, พระสังฆราชชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

พระสังฆราช สิริพงษ์ จรัสศรี , พระสังฆราช วุฒิเลิศ แห่ล้อม

10.00 - 10.30 น. พัก / อาหารว่าง

10.30 – 12.00 น. บรรพชนผู้ถ่ายทอดความเชื่อ 350 ปี มิสซังสยาม

โดย คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล

12.00 - 13.30 น อาหารเที่ยง

(13.00 น. พระสงฆ์เริ่มโปรดศีลอภัยบาป)

13.30 – 14.00 น. ครูคำสอน/ครูคาทอลิก ผู้สานต่อพันธกิจประกาศข่าวดี

โดย พระสังฆราช ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

14.00 – 15.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ

โดยพระสังฆราชชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน

พิธีแต่งตั้งครูคำสอน (ระหว่างพิธีบูชาขอบพระคุณ)

โดยพระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช


ข้อมูลบริการ

โปรดศีลอภัยบาป พระสงฆ์จะเริ่มโปรดศีลอภัยบาปเวลา 13.00 น.

จอดรถ ลานหน้าอาสนวิหาร, ลานอเนกประสงค์โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

อาหารเช้า เวลา 7.00 - 8.30 น. ณ โรงอาหาร รร. อัสสัมชัญศึกษา

ลงทะเบียน ลานมารีอา โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา(ข้างอาสนวิหาร)

ซุ้มถ่ายรูป บริเวณลานมารีอา

วุฒิบัตรผ่านงาน ตัวแทนรับหลังงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม แผนกคำสอน โทร.02-681-3850,095-953-307