วันที่ 18 พ.ย. 2562 ครูลาป่วย 1 วันเพื่อพักดูอาการไข้หวัดใหญ่ ขอให้นักเรียนที่เรียนกับครูในวันดังกล่าวปฏิบัติดังต่อไปนี้

คาบที่ 1 ห้องม.2/12 - ศึกษาการเก็บไอเทมและโชว์คะแนนจากวิดีโอนี้ คลิกที่นี่

คาบที่ 2 ห้องม.3/11 - ให้ศึกษาการเขียนสคริปเกม Flash ทั้ง 2 แผน คลิกที่นี่

คาบที่ 5 ห้องม.3/12 - ให้ทำ Workii ในห้อง ง23104 และ ง23202 (ขอความกรุณาห้ามส่งเสียงดัง รบกวนครูผู้สอนแทน )

คาบที่ 6 ห้องม.3/3 - ให้ทำ Workii ในห้อง ง23104

รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

คลิกที่รูป

ง23202

การสร้างเกมด้วย Flash CS6

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 11-12

คลิกที่รูป

ว22244

การสร้างเกมสร้างสรรค์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 10-12

คลิกที่รูป

ง23104

เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2-12

กิจกรรมชุมนุมที่เปิดสอน

Pokemon Go Thailand 4.0

PR Comic หนังสือการ์ตูนดิจิทอล