รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การสร้างเว็บเพจด้วย Web Editor

ม.2/7 - ม.2/12

การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML

ม.3/5 - ม.3/12

การสร้างโมเดล 3 มิติ


ม.3/11 - ม.3/12 (แผนคอมฯ)

กิจกรรมชุมนุมที่เปิดสอน