แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

แหล่งเรียนรู้จากสร้างงาน

ใบงาน เรื่องการออกแบบชิ้นงานแบบสำเนา (ฟันเฟือง)