แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

แหล่งเรียนรู้จากสร้างงาน

ตู้เก็บของ.mp4

ใบงาน เรื่องการออกแบบชิ้นงานแบบสำเนา (ฟันเฟือง)

ใบงาน 14 2-2.pdf