Download โปรแกรม IEP Online 1.6.3

โปรแกรม IEP Online 1.6.3 สำรอง

*หมายเหตุสำหรับ รหัสเข้าโปรแกรม iep online ไม่มีครับ กด OK ก็เข้าได้เลย

คู่มือ iep online วิธีติดตั้ง

🔴หลักเกณฑ์การพิจารณาการขอรับ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา🔴

ปีการศึกษา 2565

🔴🔴รอบแรก ส่งเอกสารหลักฐานที่ปริ้นจากระบบ( IEP Online) ข้อ 1 - 8 , คป.01 , เอกสารรับรองความพิการ ไม่เกินวันที่ 10 มิถุนายน 2565🔴🔴

🔴🔴รอบสอง ส่งเอกสารหลักฐานที่ปริ้นจากระบบ( IEP Online) ข้อ 1 - 8 , คป.01 , เอกสารรับรองความพิการ ไม่เกินวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565🔴🔴


สถานศึกษาขอรับการอุดหนุนตามระบบคูปองการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนพิการเรียนร่วม/เรียนรวมได้ ไม่เกินคนละ 2,000 บาท

โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

กรณีที่ 1.ขอรับเงินอุดหนุนเป็นรายการสื่อบัญชี ข ทั้ง 2,000 บาท

กรณีที่ 2.ขอรับเงินอุดหนุนเป็นรายการสื่อบัญชี ข.และบัญชี .ค รวมกันไม่เกิน 2,000 บาท เช่น บัญชี ค. (สอนเสริมหรือบริการผลิตสื่อ) ไม่เกิน 1,000 บาท และอีก 1,000 บาท เป็น บัญชี ข. รวมกันแล้ว 2,000 บาท

**หมายเหตุ บัญชี ค. สอนเสริม รหัส CS0101 และบัญชี ค. ผลิตสื่อโดยครู จะขึ้นต้นด้วย รหัส CS0401-CS0446 ต้องรวมกัน ไม่เกิน 1,000 บาท เพราะ ทั้ง 2 บริการนี้ นับเป็นบัญชี ค.


🔴เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา🔴

1. แบบคำขอสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อฯ (คป.01)

2. เอกสารหลักฐานแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ที่ปริ้นจากระบบ( IEP Online) ข้อ 1 - 8

3. เอกสารรับรองความพิการ ได้แก่ ใบรับรองแพทย์ หรือ แบบคัดกรอง หรือ แบบรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ (คป.04)

*หมายเหตุ เอกสารตามข้อ 1 - 2 ให้พิมพ์ออกมาจากโปรแกรม IEP Online เท่านั้น