Download โปรแกรม IEP Online 1.6.3

                        โปรแกรม IEP Online 1.6.3 สำรอง

*หมายเหตุสำหรับ รหัสเข้าโปรแกรม iep online ไม่มีครับ กด OK ก็เข้าได้เลย

คู่มือ IEP Online วิธีติดตั้ง

ขั้นตอนการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อฯ

วิธีการลงนามและบันทึกคูปองการศึกษา

🔴หลักเกณฑ์การพิจารณาการขอรับ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา🔴

ปีการศึกษา 2567

🔴🔴รอบแรก ส่งเอกสารหลักฐานที่ปริ้นจากระบบ( IEP Online) ข้อ 1 - 8 , คป.01 , เอกสารรับรองความพิการ ไม่เกินวันที่ 10 มิถุนายน 2567🔴🔴

🔴🔴รอบสอง ส่งเอกสารหลักฐานที่ปริ้นจากระบบ( IEP Online)  ข้อ 1 - 8 , คป.01 , เอกสารรับรองความพิการ  ไม่เกินวันที่ 10 พฤศจิกายน 2567🔴🔴


สถานศึกษาขอรับการอุดหนุนตามระบบคูปองการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนพิการเรียนร่วม/เรียนรวมได้ ไม่เกินคนละ 2,000 บาท

โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

กรณีที่ 1.ขอรับเงินอุดหนุนเป็นรายการสื่อบัญชี ข ทั้ง 2,000 บาท

กรณีที่ 2.ขอรับเงินอุดหนุนเป็นรายการสื่อบัญชี ข.และบัญชี .ค  รวมกันไม่เกิน 2,000 บาท เช่น บัญชี ค. (สอนเสริม) ไม่เกิน 1,000 บาท และอีก 1,000 บาท เป็น บัญชี ข. รวมกันแล้ว 2,000 บาท

**หมายเหตุ บัญชี ค. สอนเสริม รหัส CS0101 ต้องไม่เกิน 1,000 บาท  เพราะ ทั้ง 2 บริการนี้ นับเป็นบัญชี  ค.


🔴เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา🔴

1. แบบคำขอสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อฯ (คป.01)

2. เอกสารหลักฐานแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ที่ปริ้นจากระบบ( IEP Online) ข้อ 1 - 8

3. เอกสารรับรองความพิการ ได้แก่ ใบรับรองแพทย์ หรือ แบบคัดกรอง หรือ แบบรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ (คป.04) 

*หมายเหตุ เอกสารตามข้อ 1 - 2 ให้พิมพ์ออกมาจากโปรแกรม IEP Online เท่านั้น