ห้องเรียนออนไลน์

ครูพรมณี ยืนยาว

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ แผนกสามัญสัมพันธ์

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

รายวิชา การสนทนาภาษาอังกฤษ 1

(English Conversation 1)

รหัสวิชา 3000 - 1206 ( ท-ป-น 3 - 0 - 3 )

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

จุดประสงค์รายวิชา

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ

2. สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร

3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ

สมรรถนะรายวิชา

1. สนทนาโต้ตอบเรื่องทั่วไปทางสังคมและการทำงานที่คุ้นเคย

2. ใช้วลี สำนวนทางภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ

3. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ

4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง

คำอธิบายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด เรื่องราว เหตุการณ์ ความสนใจ กิจกรรมทั่ว ๆ ไปที่คุ้นเคย ความเป็นอยู่ ครอบครัว การศึกษา การทำงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูล การแสดงความคิดเห็น การเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะการพูด