Velykos

Velykos - ypatinga šventė! Ji - praeityje tikrai įvykusių dalykų liudytojas. Liudytojas, įkyriai besikreipiantis į mus, gyvenančius šiandien čia ir dabar. Liudytojas raginantis nepamiršti, apsispręsti, ištvermingai laikytis arba sugrįžti prie to, kas svarbiausia.


Prieš ketvertą tūkstančių metų Dievas pašaukė žmogų ir pasiuntė jį vadovauti ištisos tautos išlaisvinimui iš vergovės. Dievas pats buvo su juo ir liudijo tai ženklais ir stebuklais, galingais jėgos veiksmais. Tauta buvo išlaisvinta ir apsigyveno Dievo jiems pažadėtoje žemėje. Kad ateinančios išvaduotosios tautos žmonių kartos to nepamirštų, Viešpats Dievas nurodė jiems švęsti Paschos šventę. Švęsdamas Pascha žydas prisimena, jog kažkada jis buvo vergas, bet pats Dievas per Mozę atėjo jo išlaisvinti; jis matė ženklus ir stebuklus, Dievo daromus jo labui; jis apsigyveno Dievo jam pažadėtoje žemėje ir dėl Jo malonės turi apsčiai duonos ir vyno.


Prieš porą tūkstančių metų Dievas pasiuntė žmogų vadovauti bet kurios tautos žmonių išlaisvinimui iš vergystės Velniui, nuodėmei, nežinojimui. Pats Dievas buvo su Juo ir liudijo tai ženklais, stebuklais ir galingais jėgos veiksmais. Jam teko net mirti, kad nugalėtų tą, kuris valdė mirtimi - Velnią. Prisikėlęs iš mirties, Jis yra laisvas ir išlaisvina tą, kuris Juo pasitiki, kuris Jam paklūsta. Visus Juo pasitikinčius Jis veda į Pažado Žemę - būsimą Dievo karaliavimo Žemėje laikotarpį. Jis rūpinasi savaisiais ir apsčiai jiems teikia duonos ir vyno. Kad, bėgant laikui, žmonės nepamirštų apie Dievo paruoštą jiems išlaisvinimo galimybę, kad Dievo pašventintieji nepamirštų savo pašaukimo ir paskirties, yra švenčiamos Velykos. Švęsdamas Velykas, krikščionis prisimena, kad buvo laikas, kada jis vergavo nuodėmei, kūno aistroms ir geismams, dėl nežinojimo gyveno gyvenimą, vertą pasmerkimo. Bet per Jėzų Kristų jam buvo atleista, jis buvo atpirktas, apvalytas ir išvaduotas gyventi Dievui. Jis - Dievo vaikas, Dievo saugomas ir aprūpinamas, Dievo vedamas į numatytą tikslą.


Šiandien pradėta švęsti Velykų šventė skelbia Dievo malonės laiką ir kviečia apmąstyti savo gyvenamą gyvenimą, jo vaisius, kviečia keisti nusistatymą, gręžtis į Dievą, imti gyventi Jo teikiamą gyvenimą. Per Jėzų Kristų tu gali tapti laisvu! Per Jėzų Kristų tu gali sugrįžti prie gyvenimo Dievui. Šaukis Jo.