Pastoriaus žodis

Viešpats Jėzus kalbėjo: - Pažvelkite į padangių paukščius: nei jie sėja, nei pjauna, nei į kluonus krauna, o jūsų dangiškasis Tėvas juos maitina. Argi jūs ne daug vertesni už juos? (Mato 6:26). Viešpats Dievas laikų pradžioje viską nuostabiai sukūrė ir sutvarkė. Atverk akis! Apsidairyk! Negali nepamatyti aukšto ir paslaptingo, tačiau tokio nuostabaus dangaus! Negali nepripažinti mus supančios gamtos grožio! Negali nesižavėti gelmių paslaptimis! Viskas tvirtai ir nuostabiai darniai padaryta. Visa – žmogui; visa – dėl jo. Prisiminkime statomą namą. Pirma padedamas pamatas, po to iškeliamos sienos, sukonstruojamas stogas, įvedama visa reikalinga įranga... Vertas pasigėrėjimo statinys! Tačiau jis visiškai netenka prasmės, jei jame niekas neapsigyvena. Lygiai taip yra su mūsų planeta ir žmogumi joje. Žemė – nuostabus „statynys“ žmogui gyventi. Joje yra visa, ko gali jam prireikti, kad įvykdytų Kūrėjo jam pavestą darbą, pasiektų jam duotą tikslą „pažinti vienintelį tikrąjį Dievą ir tą, kurį Jis siuntė – Jėzų Kristų“. Visa aplink paruošta ir tarnauja siekiančiam tikslo. Todėl Viešpats Jėzus Kristus garsiai ir primygtinai ragina nepasiduoti perdėtam rūpinimuisi pragyvenimo dalykais ir gyvenimo malonumais, ragina nepamiršti tikrojo pašaukimo ir sako: „ieškokite, triūskite dėl maisto, kuris nepragaišta; Žmogaus Sūnus jo duos jums, nes būtent tokia yra Jį Siuntusio valia“. Pažvelkite į paukščius. Kiekvieną rytą jie pakyla, tikėdami Kūrėjo malone ir laukdami Jo dovanos. Ir kiekvieną dieną jos sulaukia. Sulaukia tiek, kad gana ir jiems, ir jų vaikams. Kiekvienai dienai – savas maistas. Kiekvieną dieną – nauja malonė. Taip ir su maistu žmogaus dvasiai, su pagalba tikslui pasiekti. Žodis, Dvasia, gyvenimo aplinkybės, malonė pagalbai patirti – visa paruošta žmogui. Palaiminti ieškantys, palaiminti einantys! Palaiminti tikintys! Viliuosi, kad rasite šį tą naudingo savo dvasiai ir čia, šioje svetainėje. Žinoma, niekas negali prilygti verte ir naudingumu kruopščiam ir nuosekliam Dievo apreikštųjų tiesų mokymuisi, tačiau ir momentinė paguoda ar atgaiva – ach, kokia ji miela! Viešpats Dievas tebūna malonus mums visiems!

*************************************************************

KALĖDŲ PASAKOJIMAS ŠIAI DIENAI

,,Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu; dar nepradėjus jiems kartu gyventi, ji tapo nėščia iš Šventosios Dvasios. Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. Kai jis nusprendė taip padaryti, sapne pasirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios. Ji pagimdys Sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus, nes Jis išgelbės savo tautą iš jos nuodėmių“. Skaityti toliau