Kas yra baptistai?

Kas yra baptistai? Žodis „baptistas“ kildinamas iš graikų kalbos žodžio „baptizo“, reiškiančio „panardinti; pakišti po“. Jis gana dažnas Biblijoje. Štai Naujajame Testamente Mato evangelijos trečio skyriaus pirmojoje eilutėje randame pradžią pasakojimo apie Joną Krikštytoją, kuris žmones kvietė atgailauti ir pasiruošti priimti tą, kuris ateis netrukus – Mesiją. Tie, kurie pripažino Jono kvietimą teisėtu, atgailos ženklan buvo krikštijami panardinant juos Jordano upėje. Taigi krikštas simbolizavo patikėjusiųjų atgailą, apsivalymą ir atsinaujinimą. Netrukus pasirodė tas, apie kurį skelbė Jonas Krikštytojas – Jėzus Kristus (Mesijas). Jis skelbė evangeliją apie Dievo karalystę ir krikštijo tuos, kurie patikėjo. Patikėjusieji sekė Jėzumi ir mokėsi iš Jo. Apaštalas Povilas moko, kad krikštas simbolizuoja tikinčiojo susitapatinimą su Kristumi Jo mirtyje (panardinimas) ir prisikėlime (išnirimas); mirtį senam, nuodėmingam gyvenimui, ir prisikėlimą gyventi Dievui ( Rom 6: 2-4, 11). Taigi žodis „baptistas“ reiškia sąmoningai atgailavusį, patikėjusį Jėzumi Kristumi, apsisprendusį sekti Juo, mokytis iš Jo, pasikrikštijusį panardinimu vandenyje žmogų. Gali pasirodyti, kad žodis baptistas yra visiškai naujas Lietuvoje, tačiau taip nėra. Lietuvoje pirmoji baptistų bendruomenė įsikūrė 1841 m. Klaipėdoje, tuo metu priklausiusioje Prūsijos karalystei. Didžiojoje Lietuvoje viena seniausių bendruomenių yra Kauno-Šančių, kuri savo maldos namus pasistatė 1898 m. Trylika baptistų bendruomenių tarpukario metais buvo susijungusios į Lietuvos baptistų sąjungą. Jau nuo pat Jėzaus laikų kiekvienoje tautoje ir kartoje buvo žmonių ir bendruomenių, kurios paprastai ir nuoširdžiai tikėjo Jėzumi Kristumi; jų gyvenimo ir tikėjimo pagrindas buvo Biblija, kurioje užrašytas Kristaus ir jo apaštalų mokymas. Tokių žmonių yra ir šiandien. Krikščionys baptistai Kėdainiuose 1994 metų sausio mėn. misionieriai ir pamokslautojai Vytautas Cibas, Peter Shicel iš JAV pakvietė kėdainiečius į evangelinius susitikimus. Netrukus atsirado žmonių, sąmoningai patikėjusių Jėzumi Kristumi ir pakrikštytų panardinimu vandenyje. Taip prasidėjo Kėdainių krikščionių baptistų bendruomenės gyvavimas. Mes tikime, kad:

► Biblija, sudaryta iš 66-ių kanoninių knygų, tikėjimas ir jo praktika remiasi vienu autoritetu;

► yra vienintelis Dievas, egzistuojantis trijuose asmenyse: Tėvas, Sūnus, Šv. Dvasia (Mt 28: 19);

► yra vienintelis tarpininkas tarp Dievo ir žmonių – žmogus Jėzus Kristus (1 Tim 2: 5);

► savo auka ant kryžiaus Jėzus Kristus visiškai atpirko žmonių nuodėmes ir suteikė galimybę susitaikyti su Dievu (1 Jn 2: 2);

► žmogaus išgelbėjimas nepriklauso nuo jo darbų ar nuopelnų, bet yra Dievo malonės dovana, priimama tikėjimu Jėzumi Kristumi (Ef 2: 3-10);

► vietinė bendruomenė yra nepriklausoma ir savarankiška, sudaryta iš įtikėjusių Kristų, pakrikštytų panardinimu vandenyje tikinčiųjų, laisva valia susijungusių drauge garbinti Dievą, mokytis, bendrauti, vykdyti Kristaus duotus priesakus (Apd 2: 41-42); Kaip tapti išgelbėtu žmogumi?

►Biblijoje apreikšta, kad Dievas yra, o žmogus atsakingas prieš Jį ( Pr 1: 1, Rom 1: 19-20, Ekl 11: 9)

►Kiekvienas žmogus yra nuodėmingas, atskirtas nuo Dievo ir pasmerktas (Rom 3: 23; 6: 23);

►Jėzus mirė už žmonių nuodėmes, iškentėjo už kiekvieno žmogaus bausmes ir tuo darbu tikinčiam dovanoja išteisinimą (Jn 3: 16);

►Žmogus turi pripažinti savo nuodėmingumą Dievui ir tikėti Jėzumi – kad jis yra gyvas, prisikėlęs iš mirusiųjų ir vienintelis gelbsti žmogų iš vergavimo nuodėmėms ir amžinos pražūties (žr. Ap. darbai 2: 37-39, 16: 30-32) Maldos pavyzdys: ,,Dieve, žinau, kad esu nusidėjėlis. Suprantu, kad esu vertas pasmerkimo ir bausmės. Tikiu, kad Jėzus mirė vietoje manęs ant kryžiaus. Tikiu, kad Jis praliejo savo kraują, mirė, buvo palaidotas ir prisikėlė dėl manęs. Viešpatie Jėzau, atleisk ir gelbėk mane. Daryk mane tokiu, kokiu Tu nori matyti mane. Dėkoju tau, kad atleidi ir dovanoji man amžinąjį gyvenimą. Amen".