Lietuviui

Lietuviui ir kitos tautybės žmogui

Kiekvienas save gerbiantis lietuvis didžiuojasi savo tauta, turinčia turtingą kalbą, aukštą kultūrą, senas tradicijas bei papročius. Už visas šias vertybes esame dėkingi savo protėviams, kurie šimtmečius kūrė ir garsino Lietuvos vardą, kaupė tautos kultūrinį palikimą. Lietuva, nors ir nedidelė tauta, giliai įleido šaknis žmonijos istorijoje, įnešdama ir savo kultūros atspalvį. Esame skolingi Lietuvai ir mes. Ar išsaugosime lietuvybę ateinančioms kartoms? Manau, jog kiekvienas tikras lietuvis darys viską, kad Lietuvos vardas gyvuotų amžinai! Tačiau šis garbingas siekis nėra vien mūsų rankose: "Dievas, pasaulio ir viso, kas jame yra, Kūrėjas, būdamas dangaus ir žemės Viešpats... iš vieno kraujo Jis išvedė visas žmonių tautas, kad šios gyventų visoje žemėje. Jis nustatė iš anksto paskirtus laikus ir apsigyvenimo ribas" (Apd 17,26). Taigi Dievo rankose kiekvieno žmogaus ir kiekvienos tautos likimas. Dievas sukūrė lietuvių tautą, apgyvendino mus gintarinės Baltijos jūros pakrantėje, leido mums gyvuoti ir išlikti šimtus metų: "Jis gi pats visiems duoda gyvybę, alsavimą ir visa kita" (Apd 17, 25). Deja, turime pripažinti liūdną ties - mūsų tauta po truputį nyksta. Daugiau lietuvių miršta, negu gimsta. Kodėl? "Todėl, kaip per vieną žmogų (Adomą) nuodėmė įėjo į pasaulį, o per nuodėmę mirtis, taip ir mirtis pasiekė visus žmones (lietuvius taip pat), nes visi nusidėjo" (Rom 5, 12). Nuodėmė neša mirtį lietuviams ir Lietuvai. Taip, miršta ir kitų tautų žmonės, nes visi nusidėjo. Bet kur keliauja lietuvio siela po mirties? Juk ir mūsų protėviai tikėjo pomirtiniu gyvenimu. Tai matome domėdamiesi laidojimo papročiais. Lietuvi, kur Tu keliausi po mirties? Į dangų ar į pragarą? Manai, jog klausimas nevertas dėmesio? Dievas myli lietuvius ir nenori, kad nors vienas patektų į pragarą: "Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas (lietuvis), kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą" (Jn 3,16). Vietoje pelnytos bausmės už padarytas nuodėmes, Dievas suteikia galimybę kiekvienam lietuviui gyventi amžinai Dangaus Karalystėje. Vienintelė sąlyga- tikėti Dievo Sūnumi Jėzumi Kristumi, kuris “numirė už mūsų nuodėmes pagal Raštus, buvo palaidotas, prisikėlė trečią dieną pagal Raštus” (1 Kor 15,3-4), įžengė į dangų “ir gali visada išgelbėti tuos, kurie per Jį eina prie Dievo, nes Jis amžinai gyvas, kad juos užtartų” (Hebr 7,24). Amžinoje Dievo Karalystėje gyvens tik išgelbėtos tautos. Ar bus ten lietuvių? Neišgelbės mūsų nei kultūra, nei tradicijos. Yra tik vienintelė viltis - Jėzus Kristus. Atpildas už nuodėmę- mirtis, o Dievo dovana- amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį" (Rom 3, 23). Lietuva gyvuos amžinai, jei bus išgelbėtų lietuvių, gyvenančių amžinai! Lietuvi ar nori gyventi Dievo Karalystėje? Lietuvi, ar nori gyventi amžinai? "Jei savo lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas Jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas" (Rom 10, 9). Šiandien gali pereiti iš mirties į gyvenimą, jei tikėdamas maldoje šauksiesi Jėzaus vardo: „Viešpatie Jėzau, man reikia Tavęs. Dėkoju, kad numirei ant kryžiaus už mano nuodėmes. Atveriu savo gyvenimo duris ir priimu Tave savo Gelbėtoju ir Viešpačiu. Dėkoju, kad atleidi mano nuodėmes ir duodi amžinąjį gyvenimą”. Lietuvi, kodėl turėtum mirti? Gyvenk amžinai.