Jėzaus gimimas

Jėzaus gimimas

Atsivertę pirmąją Naujojo Testamento knygą, Evangelija pagal Matą, jos pirmajame skyriuje nuo 18-os iki 25-os eilutės skaitome trumpą Viešpaties Jėzaus gimimo aprašymą (pasiėmę savo Naujuosius Testamentus nepatingėkite patys pasiskaityti). Įvykiai tikrai ne iš maloniųjų. Tačiau skyriaus dvidešimt antrojoje eilutėje randame paaiškinimą, kad visa tai vyko būtent taip, kaip tai buvo išpranašauta daugelį amžių iki Kristaus, kad tai buvo tam, kad būtų pastebėtas ir patvirtintas Dievo duotojo pažado išsipildymas. “Štai mergelė pradės įsčiose ir pagimdys Sūnų, ir Jis vadinsis Emanuelis, o tai reiškia: „Dievas su mumis“(Mato 1, 23). (Kartą Jėzus kalbėjosi su moterimi iš Samarijos miesto. Ji sakė: “žinau, jog ateina Mesijas (tai yra Kristus). Atėjęs jis mums viską paskelbs”. Jėzus jai tarė: ”tai Aš, kuris su tavimi kalbu”... Žr. Jono 4, 19-26) Ši žinia buvo paskelbta ir užrašyta pranašo Izaijo knygoje (7-e skyriuje 14-e eilutėje) penketą šimtų metų iki Kristaus atėjimo. Pranašystė galiausiai išsipildė, bet kaip žmonės sureagavo į šią žinią? Biblija pasakoja, kad tolimoje šalyje į rytus nuo Izraelio atsirado išmintingų ir turtingų keistuolių, kurie atėjo ilgą kelią pagarbinti gimusiojo... O štai šalies valdovas nusprendė nužudyti jį. Nežinodamas, kuris konkrečiai yra gimęs Mesijas, Betliejaus apylinkėse išžudė visus vaikus ir kūdikius iki dviejų metų amžiaus. Paprasti piemenys džiaugėsi Dievo atsiųsta žinia, tačiau didžioji tautos ir jos kilmingųjų bei valdovų dauguma nepripažino ir nepatikėjo Dievo atsiųstuoju... Kaip jus priimate šią žinią?!. Kai Jėzus užaugo ir pradėjo tarnystę šioje žemėje, Jis uždavė šitą klausimą savo mokiniams. Kartą Hermono kalno papėdėje Jėzus paklausė: „Kuo žmonės mane laiko?“ Tie atsakė jam, kad dauguma žmonių jį priskiria prie Izraelio pranašų. Jam primygtinai toliau klausinėjant mokinius: „O jūs? Kuo jūs mane laikote?“,- Petras atsakė: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus“. Dėl šio savo pareiškimo Petras susilaukė pripažinimo, palaiminimo, pagyrimo... Pirmiausia dėl to, kad tai buvo tiesa, kurią jis išdrįso liudyti garsiai ir viešai. Bet ir dėl to, kad Petrui teko remtis ne draugų, ne kilmingųjų, ne gerbiamų religinių mokytojų nuomone ir vertinimais, bet išdrįsti pačiam savarankiškai įvertinti Dievo liudijimą apie Jėzų ir garsiai išreikšti savo paties nuomonę. Žmonės į Kristaus klausimą rado daugybę atsakymų. Kai kurie sako: „Jis - nepaprastas žydų rabinas, skelbiantis meilės karalystę“. Kiti atsako: „Ne, jis socialinis misionierius, kurio pagrindinis tikslas buvo nuversti tironišką Romos valdžią“. Dar kiti tvirtina: „Jis-suklaidintas svajotojas, laukęs, kad Dievas įsikištų į istorijos eigą ir įtvirtintų žemėje teisingumą“.. „Jis - didis mokytojas“... „...Didis žmogus...“ „...Apsišaukėlis...“ Koks būtų jūsų atsakymas į Jėzaus klausimą: “Kuo jūs mane laikote?” Nepaisydama skirtingų požiūrių tikroji Kristaus bažyčia per amžius kartu su Petru išpažino: „Jėzus Kristus yra Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus“. Jis atėjo tam, kad apreikštų mums Dievą. Jis yra tas, kuris „viską papasakojo...“ Jis - Dievo siųstas Gelbėtojas, Atpirkėjas, Užtarėjas... Jis - Viešpats. Jis šiandien yra gyvas, mat prisikėlė iš mirties ir užžengė dangun pas savo tėvą - Dievą. Todėl Jo nebegalim pamatyti, tačiau tikėjimu galim Jį pasiekti. Mat Jis gyvas tam, kad užtartų tuos, kurie nori artintis prie Dievo; Jis gyvas tam, kad dovanotų nuodėmių atleidimą kiekvienam, kuris tik pripažins esąs Dievo bausmės vertas nusidėjėlis ir patikės, kad Jėzus jau atkentėjo jam skirtą bausmę ir tuo sutaikė jį su Dievu. Jis - gyvas, kad išklausytų kiekvieno, kuris tik Jo šauksis ir paves Jam savo sielą. (Žr.: Romiečiams 3, 22-26;10, 9-13; 5, 1-2; Apaštalų darbai 10, 42-43) „Viešpatie Dieve, išpažįstu tau, kad esu nusidėjėlis. Suprantu, kad esu vertas, kad Tu mane baustum, bet tikiu, kad myli mane. Tikiu, kad atsiuntei savo Sūnų, kuris mirė už mane ir atkentėjo man skirtąją bausmę. Viešpatie Jėzau, atleisk man, gelbėk mane; ateik ir daryk mane tokiu, kokiu Tu nori mane matyti. Pavedu Tau savo sielą. Dėkoju Tau. Amen.“ Tokiais ar panašiais žodžiais galite kreiptis į Viešpatį Jėzų. Jis tikrai išklausys ir atsakys į jūsų šauksmą. JĖZUS KRISTUS - DIEVO DOVANA JUMS.