Geriausias draugas

Geriausias draugas

Kaip nuostabu turėti draugą. Tokį, kuris niekada tavęs neišduoda, kuris visada su tavimi, kai yra tau reikalingas, kuris kartu išgyvena tavo sielvartą, rūpesčius, problemas ir viską, ką patiri savo gyvenime. Draugą, kurio meilė tau nesikeičia, net kai pats esi nepastovus. Toks draugas yra tikras lobis. Sakoma, kad jei žmogus turi nors vieną tikrą draugą, jis yra laimingas. Aš noriu tau papasakoti apie savo Draugą, kuris ir turi minėtąsias savybes. Draugas, kuris gali patenkinti kiekvieną tavo gyvenimo poreikį. Biblija apibūdina mano Draugą kaip draugą artimesnį už brolį (Patarlių knyga 18,24). Evangelijoje pagal Matą 11 skyriuje 19 eilutėje, rašoma, kad Jis vadinamas nusidėjėlių bičiuliu. Šis draugas tave taip myli, jog net savo gyvybę už tave atidavė. Evangelija pagal Joną 15,13 parašyta: „Niekas neturi didesnės meilės, kaip tas, kuris savo gyvybę už draugus atiduoda“. Jėzus Kristus beveik prieš 2000 metų, tau dar negimus, paaukojo už tave savo gyvybę. Jis mirė ant kryžiaus, tris dienas buvo palaidotas ir prisikėlė, kad išgelbėtų tave iš nuodėmių. Jis trokšta, kad tu taptum Jo draugu ir priimtum Jį kaip Gelbėtoją. Šiandien Jis siūlo tau savo draugystę, amžinojo gyvenimo dovaną ir rodo išsigelbėjimo kelią nuo besiartinančios Dievo bausmės. Jėzus Kristus nori tapti geriausiu tavo draugu, bet ar draugauti su Juo, ar ne, sprendi tu pats. Atmesti draugystę To, kuris nori padovanoti tau amžinąjį gyvenimą ir pažada tenkinti visus tavo poreikius, būtų tikrai baisi klaida. Apsvarstyk šiuos dalykus mano drauge, tau reikalingas Gelbėtojas Biblijoje rašoma: „Visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės“ (Rom 3,23). Tau reikia gelbėtojo, nes tu nusidėjai. Mes visi esame nusidėjėliai, todėl neturime jokios galimybės net savo gerų darbų dėka patekti į dangų. Nepaisant to, koks geras esi, palyginti su kitais žmonėmis, esi tik pragaro vertas apgailėtinas nusidėjėlis, palyginti su Dievo šventumu ir tobulumu. Mano drauge, tu negali pats išsigelbėti Biblija rašo: „Atpildas už nuodėmę- mirtis“ (Rom 6,23). Bausmė už mūsų nuodėmes yra mirtis. Čia rašoma apie antrąją mirtį. Apreiškimo Jonui 20,14-15 yra rašoma: Mirtis ir pragaras buvo įmesti į ugnies ežerą. Tai yra antroji mirtis. Kas tik nebuvo rastas įrašytas gyvenimo knygoje, buvo įmestas į ugnies ežerą. Taip, Biblija moko, kad yra amžinas ugnies ežeras, kur neatgailaujantys nusidėjėliai praleis amžinybę. Nė vienas nusidėjėlis negali išvengti bausmės, nes Dievas už nuodėmę reikalauja tobulos aukos. Mano drauge, Jėzus Kristus yra vienintelė tavo išeitis Taip, Jėzus Kristus yra vienintelė išeitis, žmonėms sprendžiant savo nuodėmių problemą. Laiške Romiečiams 6,23 rašoma: „O Dievo dovana- amžinas gyvenimas per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį“. Dievas turi neįkainojamą dovaną ir siūlo kiekvienam žmogui ją priimti. Ta dovana yra amžinasis gyvenimas, skirtas kiekvienam, kuris patikės, kad Jėzus Kristus numirė, buvo palaidotas ir prisikėlė iš numirusių, kad Dievas galėtų atleisti jam nuodėmes. Tik Kristus gali išgelbėti tave. Pasitikėdamas kuo kitu, neišvengsi pasmerkimo. Nei priklausimas kokiai nors religinei bendruomenei, nei krikštas, nei geri darbai negali tavęs išgelbėti nuo bausmės už nuodėmes. Kristus yra vienintelė išeitis. Laiške Efeziečiams 2,8 rašoma: „Nes jūs esate išgelbėti malone per tikėjimą ir tai ne iš jūsų- tai Dievo dovana kiekvienam, kuris tiki ir pasitiki Jėzumi Kristumi ir nieko daugiau Mano drauge, Jėzus trokšta, kad tu taptum Jo draugu Taigi, Jėzus Kristus numirė, kad tu galėtum tapti Jo draugu. Tik per Kristaus kraują, kuris buvo pralietas ant Golgotos kryžiaus, nes tampame Dievo draugais. Jėzus savo auka atvėrė tau kelią į dangų. Tau tereikia pasitikėti Juo kaip vieninteliu, galinčiu tave nuvesti pas Dievą. Laiške Romiečiams 10,9 rašoma: „Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas Jį prikėlė iš numirusių, busi išgelbėtas“. Tu turi atverti savo širdį Kristui ir priimti Jį kaip savo Gelbėtoją bei Viešpatį. Mielasis, tai yra viskas, ko tau reikia vieninteliam tikrajam Draugui, kuris gali išgelbėti tave iš nuodėmių. Tu gali tuoj pat išpažinti Jam savo nuodėmes, prisipažinti, kad tau reikalingas Gelbėtojas, tikėti, kad Jėzus numirė už visas tavo padarytas nuodėmes ir prisikėlė, priimti Jį kaip savo gyvenimo Viešpatį ir būti išgelbėtam. Kodėl tau nepasimeldus šia malda? Viešpatie Jėzau, aš esu nusidėjėlis ir man reikia Gelbėtojo. Aš nusprendžiau gręžtis nuo savo nuodėmių ir priimu Tave kaip savo Gelbėtoją ir Viešpatį. Aš tikiu, kad tik tu vienas gali mane išgelbėti ir kad Tu mirei už mano nuodėmes vietoje manęs bei prisikėlei. Dėkoju Tau už man suteiktą išgelbėjimą. Amen Jei tu meldeisi šia malda ir tiki, kad dabar tapai išgelbėtas, tau labai svarbu susirasti biblijinę tikinčiųjų bendruomenę, kuri gali tau padėti augti Kristuje. Dar šią savaitę gali ten rasti draugų, kurie padės tau daugiau sužinoti apie naujai surastą Gelbėtoją ir Draugą- Jėzų Kristų.