Dvasiniai skaityniai

AIŠKUS DIEVO PLANAS IŠGELBĖTI ŽMOGŲ


Mielas bičiuli, norėčiau užduoti tau svarbiausią gyvenimo klausimą. Nuo tavo atsakymo priklauso, ar tu džiaugsies, ar liūdėsi amžinybėje. Štai klausimas : ar esi išgelbėtas? Neklausiu, ar esi geras žmogus; neklausiu, nei koks geras, nei kokios bažnyčios narys esi, bet „ar esi išgelbėtas?“ Ar esi tikras, kad po mirties eisi į Dangų? Dievas sako, jog, norėdamas patekti į Dangų, turi būti gimęs iš naujo. Evangelijos pagal Joną trečiame skyriuje yra pasakojimas- Jėzaus pokalbis su to meto žydų religiniu mokytoju Nikodemu. Net ir jam Jėzus taria: „Nesistebėk, jog pasakiau: jums būtina gimti iš naujo“. Biblijoje Dievas pateikia mums būdą, kaip gimti iš naujo ir būti išgelbėtiems. Tai nesunku, nes Jo planas paprastas! Tu gali būti išgelbėtas šiandien. Kaip? Visų pirma, mielas bičiuli, turi suprasti ir pripažinti, kad esi nusidėjėlis. „Nėra teisaus, nėra nė vieno“,- sakoma laiške Romiečiams 3, 10. „Visi nusidėjo ir stokoja Dievo garbės“ (Rom 3: 23). Kadangi esi nusidėjėlis, esi pasmerktas mirčiai. „Atpildas už nuodėmę – mirtis“ (Rom 6: 23). O tai reiškia būti amžinai atskirtam nuo Dievo pragare. "Žmonėms skirta vieną kartą mirti ir stoti į teismą“ (Heb 9: 27). Bet Dievas taip mylėjo tave, kad atidavė savo viengimį Sūnų Jėzų Kristų, kad Jis paimtų iš tavęs nuodėmes ir mirtų už tave. „Tą, kuris nepažino nuodėmės, Jis dėl mūsų padarė nuodėme, kad jame taptume Dievo teisumu“ (2 Kor 5: 21). Jėzus turėjo pralieti savo kraują ir mirti. „Kūno gyvybė yra kraujuje“ (Kun 17: 11). „...Be kraujo praliejimo nėra atleidimo“ (Heb 9: 22). „Dievas savo meilę mums parodė tuo, kad Kristus mirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliais“ (Rom 5: 8). Mes galime nesuprasti, kaip tai įvyko, bet Dievas sako, kad mano ir tavo nuodėmes perėmė Jėzus- Jis mirė už mus. Dievas negali meluoti. Mielas bičiuli, Dievas skelbia, jog visiems žmonėms, kad ir kur jie būtų, reikia atgailauti ( Apd 17: 30). Atgaila reiškia pripažinimą, kad esi nusidėjėlis, ir troškimą gyventi teisiai. Taigi tenka pripažinti ir tai, ką Jėzus padarė mūsų labui ant kryžiaus. Apaštalų darbų 16 skyriaus 30-31 eilutėse pasakojama, kaip Filipų miesto kalėjimo sargas klausė Povilo ir Silo: “Gerbiamieji, ką turiu daryti, kad būčiau išgelbėtas?“ Jie atsakė: „Tikėk Viešpatį Jėzų, tai būsi išgelbėtas...“ Patikėk Jėzumi kaip tuo, kuris nusinešė tavo nuodėmę, mirė už tave , buvo palaidotas, bet kurį Dievas prikėlė iš mirusiųjų. Jėzaus prisikėlimas visiškai užtikrina tikintįjį, įtikėjusį Jėzų, išpažinusį Jį savo Gelbėtoju ir Viešpačiu, kad ir tikintysis gyvens amžinai. „Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais – tiems, kurie tiki Jo vardą“ (Jn 1: 12). Kadangi „kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas“ (Rom 10: 13). Kiekvienas, įskaitant ir tave, bus išgelbėtas; ne „gali būti“, bet „bus išgelbėtas“. Tikriausiai dabar puikiai supranti, kad esi nusidėjėlis, kad esi kaltas prieš Dievą ir vertas pasmerkimo. Dabar ten, kur esi, pakelk savo balsą į Dievą nuoširdžiai atgailaudamas ir melskis. Evangelijoje pagal Luką 18, 13 nusidėjėlis meldėsi: „Dieve, būk gailestingas man, nusidėjėliui.“ Tad ir Tu gali melstis, kad ir štai tokiais žodžiais: „Dieve, žinau, kad esu nusidėjėlis. Suprantu, kad esu vertas pasmerkimo ir bausmės. Tikiu, kad Jėzus mirė už mane ant kryžiaus. Tikiu, kad Jis praliejo kraują, mirė, buvo palaidotas ir prisikėlė dėl manęs. Viešpatie Jėzau, atleisk ir gelbėk mane. Daryk mane tokiu, kokiu Tu nori matyti. Dėkoju Tau, kad atleidi ir dovanoji man amžinąjį gyvenimą. Amen.“ Priimk Dievo Žodį ir Jo teikiamą išgelbėjimą tikėjimu. Tikėk ir būsi išgelbėtas. Ne bažnyčia, ne kokia nors draugija, ne geri darbai gali išgelbėti tave. Atmink, Dievas gelbsti. Tik Jis! Toks ir yra Dievo išgelbėjimo planas. Nepatikėsi Jėzumi – leisi amžinybę pragare. Jei tikėsi Jį, savo nukryžiuotą, palaidotą, prisikėlusį Gelbėtoją, gausi – tikėjimu - visų nuodėmių atleidimą ir amžinojo išgelbėjimo dovaną. Gal sakai: „Negaliu patikėti, kad tai būtų taip paprasta“. O, iš tikrųjų tai – paprasta! Tokį išgelbėjimo būdą nusako Šventasis Raštas – Biblija. Mielas bičiuli, tikėk Viešpatį Jėzų, priimk Jį, išpažink Jį savo Gelbėtoju šiandien! Jei Dievo planas tave išgelbėti nėra visiškai aiškus, skaityk šį tekstą dar kartą. Skaityk tiek kartų, kol jį suprasi. Tavo siela yra vertingesnė už visą pasaulį. “Kokia žmogui nauda laimėti visą pasaulį, bet netekti savo gyvybės?” (Mr 8: 36) Įsitikink, kad padarei visa, ko reikia, kad būtum išgelbėtas. Mat, jei netikėtai netektum savo gyvybės, tai prarastum Dangų ir visa. Maldauju, leisk Dievui išgelbėti Tave. Dievo jėga išgelbės tave, išlaikys ir įgalins gyventi pergalingą gyvenimą. “Jums tekęs pagundymas tėra tik žmogiškas. Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų gundyti daugiau, nei jūsų jėgos leidžia, bet kartu su pagundymu duos ir išeitį, kad sugebėtumėte jį atlaikyti” (1 Kor 10: 13). Nepasitikėk savo jausmais; jie keičiasi. Tikėk Dievo pažadais; jie niekuomet nesikeičia. Įgijus išgelbėjimą, prasideda Tavo naujas gyvenimas tikėjimu. Kad dvasiškai augtum, būtini trys dalykai. Melstis – kalbėtis su Dievu; skaityti Bibliją – Dievas kalbės tau; liudyti kitiems išgelbėjimo žinią – kalbėti apie Dievo išgelbėjimo planą kitiems žmonėms. Paklusdamas Viešpačiui Jėzui Kristui, viešai paliudydamas savo išgelbėjimą, tu turėtum būti pakrikštytas panardinimu į vandenį ir turėtum prisidėti prie Biblija tikinčių žmonių susirinkimo. “…Nesigėdyk mūsų Viešpaties liudijimo…” (2 Tim 1: 8). “Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, tą Aš išpažinsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje” (Mt 10: 32). Nedelsk!