ระบบรายงานตัวชี้วัด

โรงพยาบาลรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

KPI ระดับหน่วยงาน

KPI ทีมนำ

KPI ข้อมูล ระดับโรงพยาบาล