KORSORNFE

E-SERVICE

บริการออนไลน์

fb : กลุ่มส่งเสริมส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย

คู๋มือ / รายงาน

ข่าวสาร

ภารกิจกลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย

การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น
ระดับประเทศ ประจำปี 256
5

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<

ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564 >>ดาวน์โหลด<<

รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พ.ศ. 2564

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<

ทำเนียบเข็มเชิกชูเกียรติครู กศน. ประจำปี 2564

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<

มาตรการป้องกันและควบคุมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ของบุคลำกรในสังกัดสำนักงำน กศน.

>>ดาวน์โหลด<<

รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >>อ่านเพิ่มเติม<<

การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564

>>อ่านเพิ่มเติม<<

ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563

>>ดาวน์โหลด<<

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในการส่งเสริมการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563

>>อ่านข้อมูลเพิ่มเติม<<

รายงานแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของหน่วยงาน/สถานศึกษา และภาคีเครือข่าย ที่ร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

>>อ่านข้อมูลเพิ่มเติม<<

กรอกแบบสำรวจข้อมูลบุคลากรทางการลูกเสือ

>>อ่านเพิ่มเติม<<

ข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ประจำปี 2563

>>อ่านเพิ่มเติม<<

ข่าวสาร / กิจกรรม

แนวทางการดำเนินงาน อาสาสมัคร กศน. (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
ดาวน์โหลดเอกสาร

E-BOOK

ทำเนียบ รางวัลเกียรติบัตร กศน. ดี เด่น ระดับประเทศ 2563
ดาวน์โหลดเอกสาร

E-BOOK

มาตรฐาน กศน. ตำบล
ปี 2565
ดาวน์โหลดเอกสาร

E-BOOK

รายงานผลการประชุม คณะกรรมการ กศน. กทม./ กศน. จังหวัดประจำปี พ.ศ. 2564 >>อ่านเพิ่มเติม<<

แนวปฏิบัติการ
ใช้จ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

อ่านเพิ่มเติม

การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการแนะแนวและการให้คำปรึกษา สำหรับศูนย์ให้คำปรึกษา กศน. ในรูปแบบ Learning and Mind Care System

>>อ่านเพิ่มเติม<<

"แหล่งเรียนรู้ online กศน. "

>>อ่านเพิ่มเติม<<

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน งบประมาณ พ.ศ. 2564

>>อ่านเพิ่มเติม<<

รู้คิดรู้ทันป้องกันยาเสพติด

>>ดาวน์โหลด<<

ประกาศผล
การคัดเลือก
การปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

แผนปฏิบัติการการจัดการศึกษาสำหรับเด็กแะลเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
>ดาวน์โหลดเอกสาร<

คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ รองรับการแหร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<

จดหมายข่าว กศน. : ONIE Newsletter

เว็บไซต์หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไชต์