KORSORNFE

E-SERVICE

บริการออนไลน์

fb : กลุ่มส่งเสริมส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย

คู๋มือ / รายงาน

ข่าวสาร

ภารกิจกลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย

รายงานผลการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร/ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจำปี พ.ศ. 2564 >>อ่านเพิ่มเติม<<

กรอกแบบสำรวจข้อมูลบุคลากรทางการลูกเสือ

>>อ่านเพิ่มเติม<<

ข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ประจำปี 2562

>>อ่านเพิ่มเติม<<

รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 >>อ่านเพิ่มเติม<<

คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ รองรับการแหร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<

คู่มือ การจัดการสถานศึกษา กศน. รับมือโควิด - 19

>>ดาวน์โหลด<<

ข่าวสาร / กิจกรรม

การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2564

>>ดาวน์โหลด<<

แนวปฏิบัติการ
ใช้จ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผล
การคัดเลือก
การปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

"แหล่งเรียนรู้ online กศน. "

>>อ่านเพิ่มเติม<<

Infographic กศน. WOW >>ดาวน์โหลด<<

จดหมายข่าว กศน. : ONIE Newsletter

เว็บไซต์หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไชต์