Арбітражний керуючий

Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) надає послуги у справах про банкрутство юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності або фізичних осіб за зобов'язаннями, що виникли у фізичної особи у зв'язку із здійсненням нею підприємницької діяльності.

Банкрутство

Банкрутство - це визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність і погасити встановлені в порядку, визначеному законом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Справа про банкрутство може бути порушена судом за заявою боржника або кредитора (кредиторів).

Кредитор може подати заяву про порушення справи про банкрутство, якщо безспірні вимоги кредитора до боржника складають не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку.

Боржник зобов'язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство якщо:

• задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов'язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами (загроза неплатоспроможності);

• при ліквідації боржника не у зв'язку з процедурою банкрутства встановлено неможливість боржника задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі.

Для кредиторів звернення до господарського суду є правом і реалізується кредитором залежно від його бажання.

Для боржника, звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство є обов'язком. Ігнорування боржником цього обов'язку призводить до нанесення збитків як кредиторам, так і самому боржнику.

За погодженням з кредиторами, сума вимог яких перевищує 50% від загальної суми кредиторської заборгованості боржника, може бути введена процедура санації до порушення справи про банкрутство в господарському суді.

Ініціатор процедури банкрутства отримує ряд переваг.

Кредитор, подавши заяву про банкрутство боржника, має право:

• в процедурі розпорядження майном отримати повні дані про активи боржника;

• усунути з посади керівника боржника з покладанням його повноважень на арбітражного керуючого, призначеного розпорядником майна;

• контролювати укладення боржником значних угод (на суму понад 1% балансової вартості активів боржника);

• контролювати проведення реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) і ліквідацію боржника;

• контролювати створення боржником юридичних осіб, філій і представництв або участь в інших юридичних особах;

• контролювати виплату боржником дивідендів;

• контролювати проведення боржником емісії цінних паперів;

• оскаржувати угоди боржника, які призводять до неплатоспроможності і перешкоджають виконанню зобов'язань;

• контролювати продаж майна боржника з метою задоволення вимог кредиторів.

Своєчасне звернення кредитора з заявою про банкрутство і професійне ведення справи боржника дає реальні механізми задоволення своїх вимог.

Порушення справи про банкрутство за заявою боржника, може послабити тягар грошових зобов'язань, а при непрофесійних діях кредиторів, привести до списання (припинення) їх вимог.

З моменту порушення справи про банкрутство:

• пред'явлення вимог можливо тільки в межах справи про банкрутство в установленому порядку і терміни;

• арешти і обмеження на майно можуть бути накладені тільки в рамках справи про банкрутство;

• призупиняється виконання боржником грошових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) і припиняються заходи, спрямовані на забезпечення виконання цих зобов'язань та зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

• не нараховується неустойка (штраф, пеня), не застосовуються інші фінансові санкції за невиконання або неналежне виконання зобов'язань;

• не застосовується індекс інфляції за весь час прострочення виконання грошового зобов'язання, три проценти річних від простроченої суми;

• кредитори, що не подали заяву з грошовими вимогами, або які заявили їх з порушенням термінів і порядку, встановлених в процедурі банкрутства, втрачають свої права;

• може бути реалізована процедура, що встановлює розстрочку, відстрочку або повне списання зобов'язань;

• контрольований продаж майна боржника може дозволити зберегти майновий комплекс або отримати бажані результати від продажу окремих об'єктів.

Подання боржником заяви про банкрутство і професійне ведення справи у суді, може дозволити уникнути неправомірних і агресивних дій кредиторів і виконавців. Ви будете мати можливість максимально вигідно провести реалізацію активів, і в деяких випадках навіть зберегти майновий комплекс і своє підприємство.

Для участі в процедурах банкрутства судом залучаються арбітражні керуючі, які можуть бути призначені розпорядниками майна, керуючими санацією або ліквідаторами.

Для кредиторів:

• консультації і правовий аналіз;

• участь у судових засіданнях в господарському суді, на зборах и в комітеті кредиторів, перед іншими підприємствами, організаціями та правоохоронними органами;

• організація та проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів;

• розшук активів боржника;

• оскарження угод, укладених з метою виведення активів;

• виявлення осіб, винних у виведенні активів і неплатоспроможності боржника, і залучення їх до відповідальності;

• перевірка дотримання законодавства при продажі майна;

• оформлення та подача заяв з грошовими вимогами до боржника;

• оформлення процесуальних документів;

• оскарження дій (бездіяльності) арбітражного керуючого;

• оскарження в апеляційному та касаційному порядку судових рішень;

• продаж майна боржника і погашення вимог кредиторів.

Для боржника:

• консультації та правовий аналіз;

• аналіз фінансово-господарської діяльності, виявлення ознак неплатоспроможності;

• проведення досудової підготовки процедури банкрутства;

• підготовка і подача заяви про визнання боржника банкрутом;

• представлення інтересів в суді;

• оскарження дій (бездіяльності) арбітражного керуючого;

• оскарження в апеляційному та касаційному порядку судових рішень.

• Продаж майна та погашення вимог кредиторів

Участь у справі про банкрутство можливо на стадії розпорядження майном, санації чи ліквідації боржника. У тому числі з метою оскарження дій ліквідатора та його заміни.

(096) 999-23-86, (095) 497-66-19, (063) 243-03-77, (057) 754-75-45, (044) 331-96-01

email: KVv2012@gmail.com

Офіс арбітражного керуючого

61057, м. Харків, вул. Римарська, 25

адреса для кореспонденції: 61052, Харків, а/с 60

тел. (096) 999-23-86, (095) 497-66-19, (063) 243-03-77,

(057) 754-75-45, (044) 331-96-01

email: KVv2012@gmail.com

www.korolyovvv.com.ua