Asker - et eksempel

Eksempel brukermedvirkning: Asker kommune

I Asker kommune har de de siste årene satset tungt på dette med brukermedvirkning, dvs. at kommunen legger til rette for at innbyggerne ikke bare er passive tjenestemottakere, men aktivt får bidra i utviklingen av sine egne lokalsamfunn.

De har en modell med flere lokalsamfunnsutvalg som et fundament i deres nærdemokratiske ordning. Lokalsamfunnsutvalg er tilknyttet sitt lokalområde og skal jobbe med å utvikle lokalsamfunnene. Målet er å styrke lokaldemokratiet gjennom å legge til rette for at innbyggere, lokale lag og foreninger og andre aktører har mulighet til å ta del i og medansvar i saker som angår lokalsamfunnet.

Under lokalsamfunnsutvalgene opprettes det oppgaveutvalg med mål om å jobbe med en konkret sak/tema. Oppgaveutvalg kan består av politikere og representanter for innbyggere og aktører med kompetanse og interesse for det aktuelle tema.

Karmøy kommune har per i dag (vinteren 2020) ikke en tydelig strategi for involvering av innbyggerne sine. Men overført til lokale forhold på Kolnes, så kan vi sammenlikne Kolnes grendautvalg med lokalsamfunnsutvalg, og arbeidsgruppene vi ønsker å få i gang med oppgaveutvalg.

Asker - eksempel på lokalsamfunnsutvikling