ПрактикаЗавідувач з навчально-виробничої практики

Біла Тетяна Василівна

Метою практики є формування та розвиток у студентів професійного вміння приймати самостійні рішення у виробничих умовах, оволодіння сучасними методами, формами організації праці, знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності. Зміст і послідовність практики визначається її програмою, яка розробляється цикловою комісією згідно з навчальним планом. В програмі визначаються конкретні рекомендації щодо видів і форм контролю рівня знань, умінь, навичок, яких студенти набули на кожному робочому місці.


Студенти при проходженні практики зобов’язані:

  • вчасно прибути на збори, щодо організації проведення практики;
  • прослухати інструктаж з безпеки життєдіяльності і охорони праці та зафіксувати факт проведення інструктажів власним підписом у відповідному журналі. Студент, який не зафіксував власним підписом факт проведення з ним інструктажів до проходження практики не допускається;
  • до початку практики одержати від керівника практики від коледжу консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;
  • своєчасно прибути на практику;
  • у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівників;
  • вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;
  • нести особисту відповідальність за виконану роботу;
  • належним чином оформити результати практики;
  • своєчасно скласти залік з практики.


Підведення підсумків

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання практики. Форма звітності студента за практику - це подання щоденника і письмового звіту, підписаного та оціненого безпосередньо керівником бази практики. Письмовий звіт разом з іншими встановленими документами (щоденник та характеристика) подається керівнику практики від коледжу. Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, висновки і пропозиції, список використаної літератури тощо. Звіт оформлюється за вимогами, визначеними програмою практики. Захист звіту поводиться у встановлені терміни.

Результат заліку (оцінка) за практику вноситься в журнал навчальних занять, заліково-екзаменаційну відомість та в залікову книжку студента і враховується при визначенні розміру стипендії разом з його оцінками за результатами підсумкового контролю.