ที่มาในการจัดการความรู้

กรมการพัฒนาชุมชน ให้ดำเนินการจัดการองค์ความรู้ ประจำปี 2561 โดยได้คัดเลือกองค์ความรู้สำคัญที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนตามภารกิจของหน่วยงาน ในปี 2561 จำนวน 5 หมวด

ประกอบด้วย

1) ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้

– องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ ความรู้หมวดเทคนิคการพัฒนาอาชีพครัวเรือนตามสัมมาชีพ

2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว

– องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ ความรู้หมวดเทคนิคการพัฒนาหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

3) ประเด็นยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

– องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ ความรู้หมวดเทคนิคการพัฒนาระบบบริหารจัดการและ

เข้าถึงแหล่งทุนชุมชน

4) ประเด็นยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

– องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ ความรู้หมวดเทคนิคการเสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูง

5) ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว

– องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ องค์ความรู้หมวดเทคนิคการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

และประชารัฐ

การจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ ความรู้หมวดเทคนิคการเสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูง