การจัดการความรู้ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ระบุในมาตรา 11 ดังนี้ มาตรา 11 “ ส่วนราชการมืหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และ เหมาะสมต่อสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามพระราชกฤษฎีกานี้ ”

การจัดการความรู้ KM 4.0

การจัดการความรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันบนฐานราก ความรู้ที่ เน้นการขับเคลื่อนและพัฒนาทุกภาคส่วนด้วยองค์ความรู้ (Knowledge) นวัตกรรม (Innovation) โดยสามารถสรุปผลกระบวนการการจัดการความรู้ที่สําคัญดังนี้

1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) เพื่อบ่งชี้เป้าหมายของการจัดการความรู้ โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาของ องค์กรที่เร่งด่วน ยกระดับการทํางานขององค์กร พร้อมทั้ง วิเคราะห์ โอกาสและปัจจัยความสําเร็จ

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) เป็นการดึงข้อมูลความรู้ จากบุคลากร (Knowledge Capture) และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากการค้นคว้าของบุคลากร กลุ่มงาน และหารือแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้จากความรู้ที่มีและความรู้ที่แสวงหาเพิ่มเติม

3. การจัดความรู้ให้ เป็นระบบ (Knowledge Organization) เป็นสังเคราะห์ข้อมูล กระบวนการ ร่วมกันกับบุคลากรที่ เกี่ยวข้องและจัดหมวดหมู่ความรู้ที่ได้ให้เหมาะสมกับการพัฒนาระบบความรู้

4. การประมวลผลและ การกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) เป็นการร่วมจัดทํามาตรฐาน ข้อมูลระหว่างกลุ่มงาน (การป้อน จัดเก็บ และรายงาน) เพื่อทําความเข้าใจและใช้งานได้ง่าย เช่น นิยาม ศัพท์ คําจํากัดความ ให้ผู้เกี่ยวข้อง สามารถสื่อความหมาย ให้ไปในทิศทางเดียวกัน

5. การเข้าถึง ความรู้ (Knowledge Access) เป็นสร้างกระบวนการช่องทาง ให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้า ร่วมได้ทุกทีทุกเวลาทุกสถานที่โดยอาศัยเทคโนโลยี

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และจัดเก็บข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาร่วมกันและการ สร้างเครือข่ายในการปฏิบัติที่ดี (COP)

7. การเรียนรู้ (Learning) การถ่ายทอดความรู้ วิธีการใช้งานระบบ สู่บุคลากรในกลุ่มงานให้ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพหรือถ่ายทอดความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) ของวิธีกระบวนการ แนวทางการพัฒนาระบบสู่กลุ่มงาน หรือผู้สนใจ ให้เกิดการเรียนรู้

การจัดการความรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ช่วยให้เรียนรู้จากความจริง เรื่องจริง และนํามา ขยายผลได้ จนเกิดการยกระดับความรู้ (Spiral)ขององค์กร โดยอาศัยกระบวนการจัดการความรู้ทั้ง 7 กระบวนข้างต้น ที่สอดคล้องกับบริบทบุคคล เทคโนโลยี และเครื่องมือการบริหารของศตวรรษที่ 21 ในการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานรากความรู้

ที่มา : วารสาร แก้วปัญญา คอลัมน์ :องค์กรแห่งการเรียนรู้ เรียบเรียงโดย ก.ไก่ฟ้าพญาลอ หน้า 28-29 และ www.ftdi.or.th

การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4