ผลงานวิจัย

(Research)

แบบรายงานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

คลิกตอบแบบรายงานฯ ได้ที่นี่  ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

แบบรายงานฯ มี 6 ส่วน สามารถเลือกตอบเฉพาะเรื่องที่ท่านได้ศึกษาฯส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลส่วนที่ 2 โครงการวิจัยฯ ปี2560 (15 เรื่อง)  ส่วนที่ 3 โครงการวิจัยฯ ปี2561 (11 เรื่อง)  ส่วนที่ 4 โครงการวิจัยฯ ปี2562 (6 เรื่อง)ส่วนที่ 5 โครงการวิจัยฯ ปี2563 (2 เรื่อง)  ส่วนที่ 6 โครงการวิจัยฯ ปี2564 (5 เรื่อง)ส่วนที่ 7 โครงการวิจัยฯ ปี2565 (6 เรื่อง)

รายงานการนำผลงานวิจัยและผลงานวิชาการไปใช้ประโยชน์และพัฒนาต่อยอด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัด) คลิกที่นี่