ที่มาในการจัดการความรู้

กรมการพัฒนาชุมชน ให้ดำเนินการจัดการองค์ความรู้ ประจำปี 2563 โดยได้คัดเลือกองค์ความรู้สำคัญที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนตามภารกิจของหน่วยงาน ในปี 2563 จำนวน 4 หมวด

การจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน

หมวดที่ 4 เสริมสร้างองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูง ชื่อองค์ความรู้ “มัดเสารวมกัน สร้างสรรค์ลำปาง”