HR Management Center

[กลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา]

Human Resources officer | Kaengkhrowittaya School

มุ่งมั่น สืบสาน มีส่วนร่วม ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

HR Management Center

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ในหัวข้อ "องค์กรแห่งความสุข ในยุคดิจิทัล" KKW OD 2023

กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงบประมาณ  โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ในหัวข้อ "องค์กรแห่งความสุขในยุคดิจิทัล" ระหว่างวันที่ 4-5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566  ณ  อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
วิทยากรโดย  อาจารย์บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย และคณะ
#1คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม_ชุดที่ 1

พิธีลงนามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดพิธีลงนามข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามแนวทาง ว9/2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ในวันจันทร์ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566  เวลา 15.30 น. - 17.30 น. ณ  หอประชุมเฉลิมรัชมงคล พ.ศ.2562 คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)

กลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ได้กำหนดจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 25 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อดูบริบทจริง ความสะดวกและมีประสิทธิภาพในการประเมิน โดยเป็นการประเมินตามสภาพจริง ไม่เน้นเอกสาร

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความพร้อมประเมิน วPA (ว9/2564)

กลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดการอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว9/2564 (วPA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 น. ณ  หอประชุมเฉลิมรัชมงคล พ.ศ.2562 คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

พิธีลงนามข้อตกลงในการพัฒนางานตามระบบ PA (ว9/2564)

กลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดพิธีลงนามข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามแนวทาง ว9/2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2564  เวลา 15.30 น. - 16.30 น. ณ  หอประชุมเฉลิมรัชมงคล พ.ศ.2562 คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การพัฒนางานระบบ PA (ว9/2564)

กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนางานระบบ PA ว9/2564) ได้รับเกียรติการบรรยายโดย อาจารย์เอกรินทร์  สี่มหาศาล ในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. - 12.30 น. ณ  หอประชุมเฉลิมรัชมงคล พ.ศ.2562 คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ว9/2564 (วPA)

กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมกับการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว9/2564 (วPA) ในวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ  หอประชุมเฉลิมรัชมงคล พ.ศ.2562 คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผลการประเมินตนเอง
(แบบประเมินตนเองเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน) 

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ตำแหน่ง ครู (ไม่มีวิทยฐานะ)

วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

แบบรายงานผลการพัฒนาตนเองตามข้อตกลง PA

เพื่อใช้ประเมินเลื่อนเงินเดือน

แบบรายงานผลการพัฒนาตนเองตามข้อตกลง PA

>>>>> คลิกเพื่อดาวโหลดแบบฟอร์ม<<<<<<<

กำหนดส่ง ภายในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565 | ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล

ดาวน์โหลดแบบ PA2/ส และ PA3/ส
สำหรับคุณครูทุกวิทยฐานะ

กำหนดการประเมิน วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2565
ณ หอประชุมเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. 2562

สำหรับครู (ไม่มีวิทยฐานะ)

สำหรับครูชำนาญการ

สำหรับครูชำนาญการพิเศษ

แบบสรุปผลการประเมิน PA3/ส

ดาวน์โหลดแบบ PA1/ส  สำหรับคุณครูทุกวิทยฐานะ

สำหรับครู (ไม่มีวิทยฐานะ)

สำหรับครูชำนาญการ

สำหรับครูชำนาญการพิเศษ

สำหรับครูเชี่ยวชาญ

ประกาศโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เรื่อง การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานฯ ปีงบประมาณ 2566

ประกาศชั่วโมงปฏิบัติงาน ปี 2566.pdf

ประกาศโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เรื่อง การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานฯ ปีงบประมาณ 2565

ประกาศชั่วโมงปฏิบัติงาน ปีงบ 65.pdf

คำสั่ง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ที่ ๓๐๑/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)  ปีงบประมาณ 2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง วPA ปีงบ 65.pdf

บุคลากร

[นายถวิล  มนตรี]

ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

[นายพชรศาล  สิงหาราโท]

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

[นายสุขสันต์  ส่งศิริ]

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

[นายธวัช  ดนตรีเสนาะ]

เลขานุการกลุ่มบริหารงานบุคคล

[โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา]

188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูมิ