นางสาวนิตยาพร อำนวย ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม

การประชุมสภานักเรียน เดือนตุลาคม 2563

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 / 2563

สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

UADD MODEL

ครูที่ปรึกษารับเกียรติบัตรจากท่านผู้อำนวยการ สรุปผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

เอกสารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2563 เพื่อติดตามดูแลและช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล

2758.t.mp4
VID20180817113521.mp4

ทำเนียบผู้บริหารและบุคลากรกลุ่มงานกิจการนักเรียน

การพัฒนาและสร้างเครือข่าย สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

การจัดกิจกรรมค่ายอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด สถานศึกษาสหวิทยาเขตพระวิหาร

10270.t.mp4
170.t.mp4
10263.t.mp4
10267.t.mp4

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน

การคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน 2563

ผลงานและรางวัลโรงเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รางวัลสถานศึกษาสีขาว ระดับเงิน ปี 2560 (ระดับกระทรวง)

รางวัลสถานศึกษาสีขาว ระดับทอง ปี 2561 (ระดับกระทรวง)

รางวัลสถานศึกษาสีขาว ระดับเพชร ปี 2562

หมายเหตุ ..รอประกาศผลระดับกระทรวง

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับเหรีญทอง ปี 2561

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดีเด่น ระดับเหรีญทอง ปี 2562

รางวัลและผลงานนักเรียน

ภาพกิจกรรม กลค.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

พิธีไหว้ครู 13 มิถุนายน 62 ณ ห้องประชุมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

การอบรมกฎหมายและกฏหมายจราจร 6 กันยายน 62 ณ ห้องประชุมกองทุนกิจเจริญไทย

กิจกรรมวันเข้าพรรษาและ วันอาสาฬหบูชา 16 กรกฎาคม 62 ณ บริเวณสวนปู่ทอง

อบรมสถานศึกษาสีขาว สหวิทยาเขตพระวิหาร ณ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา

กิจกรรมวันงดสุบบุหรี่ โลก 31 พฤษภาคม

กิจกรรมวันมาฆบูชา 19 กุมภาพันธ์ 62

กิจกรรมค่ายยุวชน คนคุณธรรม

กิจกรรมวันเฉลิม พระชนมพรรษา รัชกาลที่10

26 มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติด

TOBENUMBER 1

คลิปวีดิโอกิจกรรมนักเรียนต้านยาเสพติด

VID20190626084304.mp4
VID20180817113521.mp4
2758.t.mp4
VID20180531083514.mp4
VID20171204080150.mp4
VID20180514083332.mp4
VID20190726100441.mp4
VID20190726094222.mp4
VID20190726093638.mp4

สื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

________2.mp4
_______ BNK48.mp4
_______ _______.mp4
______ ______.mp4
____.mp4
_______.mp4
____ 30__.mp4

ผู้จัดทำ กลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม.28 เบอร์โทร 08-7249-4846 E-mail / kknw2020@gmail.com