ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสำคัญ

สพป.ขอนแก่น เขต 5 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการบริหารโรงเรียนเรียนรวม

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ดร.วสันต์ สัตยคุณ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครู ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเรียนรวมในการบริหารจัดการศึกษา โดยมีนายเสถียร ตรีศรี รอง ผอ. สพป.ขอนแก่น เขต 5 กล่าวรายงานการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และความเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กที่ทำการเรียนรวม มีผู้บริหารโรงเรียน ตัวแทนผู้นำชุมชน ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวม จำนวน 24 โรงเรียน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ณ ห้องประชุมหลวงพ่อสายทอง เตชธมฺโม สพป.ขอนแก่น เขต 5 .

>>>>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สพป.ขอนแก่น เขต 5 รับคณะติดตามการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และโครงการโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ดร.วสันต์ สัตยคุณ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 พร้อมคณะ รอง ผอ. สพป.ขอนแก่น เขต 5 และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ คณะติดตามการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Active Learning) และโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)

จาก สพฐ. นำโดย น.ส. สิริมา หมอนไหม ผู้เชี่ยวชาญ นางสุนีย์ สิทธิธนะ และ น.ส.ธีรวรรณ บุญบำรุง สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการนี้ได้นำลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษา 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกสูง และโรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น.

>>>>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

29 ส.ค. 2561 ศธ 04029/2812 การจัดสรรงบประมาณ ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ศธ 04029/ว2812 บัญชีจัดสรร ยากจน ภาค1/2561 แบบรายงานการส่งคืนเงินยากจน

29 ส.ค. 2561 ศธ 04029/2807 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (30%)

ศธ 04029/ว2807 บัญชีจัดสรร ภาค1/2561(30% ) รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเกิน แบบรายงานการส่งคืนเงินอุดหนุน

17 ส.ค. 2561 ศธ 04029/2647 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ศธ 04029/ว2647 คำชี้แจง แบบสรุปเรียงลำดับความจำเป็นคำขอตั้งงบประมาณ แบบ ปร. 4- 6 ชี้แจงเพิ่มเติม

24 มิ.ย. 2561 ศธ 04029/2028 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา

ศธ 04029/ว2028 กำหนดการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ(Admin) ระดับเขต และติดตามข่าวสาร

แลกเปลี่ยความรู้ในกลุ่มผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ

และการรายงานติดตามผล

ได้ที่ Line Group : DMC & E-MES KKN5