ผลติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564

4 ส.ค. 2563 ที่ ศธ 04029/ว2275 กำชับดำเนินการตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ

ศธ 04029/ว2275

12 มิ.ย. 2563 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04029/ว1772 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 60 ในส่วนของ 30%ที่เหลือของจำนวนนักเรียนชั้นเคลื่อน

ศธ 04029/ว1772 บัญชีจัดสรร รายโรง รายละเอียดการโอน โรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรร

10 มิ.ย. 2563 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04029/ว1757 แจ้งแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ศธ 04029/ว1757

22 เม.ย. 2563 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04029/ว1335 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2563 (70%) กรณีได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวน

ศธ 04029/ว1335 บัญชีจัดสรร รายโรง รายละเอียดการโอน

14 เม.ย. 2563 ที่ ศธ 04029/ว1271 การอยู่ต่อในราชอาณาจักรของครูชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนของ สพฐ.

ศธ 04029/ว1271

30 มี.ค. 2563 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04029/ว1082 การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ศธ 04029/ว1082 บัญชีจัดสรร

19 มี.ค. 2563 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04029/ว973 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (70%) ปรับลด

ศธ 04029/ว9736 รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บัญชีจัดสรร รายโรง บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรร

ดาวน์โหลดเอกสาร

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ(Admin) ระดับเขต และติดตามข่าวสาร

แลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มผู้รับผิดชอบการรายงานติดตามผล

ได้ที่ Line : e-Mes & E-budget_Plan