ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสำคัญ

"NATION MODEL"

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 กำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) โดยกำหนดวิสัยทัศน์ว่า "ภายในปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นองค์กรคุณภาพชั้นนำระดับชาติโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นแนวทาง" และเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงกำหนดนดยบายการพัมนาคุณภาพการศึกษาภายใต้แนวคิดเน้นพัฒนาครูเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (PLC : 3R8C) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ได้กำหนดรูปแบบการบริหารสู่องค์กรคุณภาพชั้นนำระดับชาติ ภายใต้ชื่อ "NATION MODEL"

18 เม.ย. 2562 04029/1118 เผยแพร่เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศธ 04029/1118 เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ

18 มี.ค. 2562 04029/753 แนวทางการสนับสนุนงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับโรงเรียนประสบวาตภัย

ศธ 04029/ว753 แนวทางการสนับสนุน คำสั่ง

12 มี.ค. 2562 04029/704 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (70%)

ศธ 04029/ว704 บัญชีจัดสรร หลักเกณฑ์การจัดสรร รายชื่อโรงเรียนที่มีนักเรียนเป็น 0

13 ก.พ. 2562 04029/382 การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา

ศธ 04029/ว382 สิ่งที่ส่งมาด้วย

ดาวน์โหลดเอกสาร

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ(Admin) ระดับเขต และติดตามข่าวสาร

แลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มผู้รับผิดชอบการรายงานติดตามผล

ได้ที่ Line : e-Mes & E-budget_Plan