Учениците на Кирил и Методий

Учениците на Кирил и Методий са; Климент, Наум, Горазд, Сава и Ангеларий. Църквата традиционно не включва към тях Константин Преславски, защото не е канонизиран, въпреки че е считан за пряк ученик на Методий. Учениците на Кирил и Методий биват наричани продължители на делото на двамата братя. Продължителят създава условия, в които идеите да получат своята истинска социална реализация. С това се занимават Наум, Климент и Константин в България. Чрез своите дела те съхраняват завета на първоучителите, разгръщат потенциала му, демонстрират способността му да изгражда един нов свят. За учениците азбуката и славянската книжовност са именно основите, върху които да се гради бъдещето.