PRODUKTSÄKERHET

Kinnunen Consulting AB har sedan 20 år tillbaka jobbat med teknik och samtidigt ägnat sig åt att vägleda, utbilda och hjälpa kunder med CE-märkning inom ett antal olika branscher.

Vi hjälper dig snabbt och effektivt med komplexa frågor kring lagstiftning, riskhantering och genomförande av CE-märkningar.

Vet du hur CE-märkning hjälper till att förebygga olyckor samt hantera risker med produkter?

Europeiska Gemenskapen (EG) har uppfört ett antal direktiv som innehåller grundläggande krav som ska användas av tillverkare, leverantörer och distributörer för bedömning av vissa riskfyllda produkters överensstämmelse med dessa krav.

Proceduren kallas något felaktigt för CE-märkning eftersom det ibland sker bedömningar enligt direktivens krav som inte ska eller får resultera i applicerandet av ett CE-märke på produkten. Den rätta benämningen borde istället vara att man gör ”en bedömning om överensstämmelse” med kraven i EG direktiven.

CE-märkta produkter är förenade med vissa risker som är minimerade till en harmoniserad nivå som är antagen av den Europeiska Gemenskapen och dessa får därför marknadsföras och säljas fritt inom EU. Riskfyllda produkter som tillverkats utanför EU och importerats måste följa samma procedur för att få marknadsföras, distribueras och säljas inom EU.

CE-märkning av produkter som används av konsumenter och i arbetet

CE-märkta produkter förekommer både som produkter för konsumenter såväl som produkter som används i tjänstesammanhang t.ex. i arbetet som arbetsutrustning (t.ex. en maskin). Därför är CE-märkning starkt förknippat med SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) eftersom det är en förebyggande skyddsåtgärd för den arbetsmiljö där produkten (arbetsutrustningen) hamnar.

Samma förebyggande skyddsåtgärder gäller även för CE-märkning av personlig skyddsutrustning, t.ex. skyddskor eller hjälmar, som används i en arbetsmiljö där det finns uppenbara risker t.ex. en byggarbetsplats.

Bedömning om överensstämmelse genom egenkontroll eller ackrediterat organ

Bedömning om överensstämmelse genom egenkontroll eller ackrediterat organ

Bedömning av överensstämmelse av produkter som ska genomgå proceduren kan göras genom egenkontroll enligt krav i direktiv eller tillämpliga harmoniserade standarder. För vissa extra farliga eller extra skyddande produkter räcker inte egenkontroll utan då måste ett ackrediterat organ typgodkänna produkten. En typgodkänd produkt känns igen på det ackrediterade organets nummer i intyget försäkran om överensstämmelse och vid sidan om CE-märket.

6 steg för CE-märkning av en produkt

  1. Identifiera de direktiv och harmoniserade standarder som gäller för produkten
  2. Identifiera de produktspecifika kraven i direktiven eller standarderna
  3. Kontrollera om en oberoende bedömning av överensstämmelse krävs av ett anmält organ
  4. Riskbedöm, behandla riskerna och verifiera produktens överensstämmelse med kraven
  5. Upprätta den tekniska dokumentationen
  6. Upprätta EG-försäkran om överensstämmelse och applicera CE-märket på produkten.

Vill du ha mer konkret information angående CE-märkning, kontakta Kinnunen Consulting >>