กองคลัง

นางสาววาสนา รอดตา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

นางกนิษฐา เจริญผล

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางละออ ชวนขุนทด

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายกีรติ นิยมพล

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานกองคลัง

นางสาวพรทิพย์ อุตคุต

ผู้ช่วยพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวศวิตา วงศ์อาษา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวสุวรรณา สุขสบาย

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวเอมมิกา หอมจันทึก

พนักงานทั่วไป

นางสาวชไมพร ยังเกิด

จนท.บันทึกข้อมูลกองคลัง