ทำเนียบบุคลากร กองสวัสดิการสังคม

เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

นางอุษณี กิ่งคำวงค์รองปลัดเทศบาล รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวประยูร ไชยบันหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
น.ส.กาญจนารัตน์ วงษ์ศรีทานักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายชาตรี ชาธิพาพนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวภาวิณี บุญโม๊ะพนักงานจ้างทั่วไป