ทำเนียบบุคลากร สำนักปลัด

เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

จ่าเอกณรงค์ ป่าเกลือหัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวนิลุบล เกษหอมหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

งานธุรการ

งานบริหารทั่วไป

งานสาธารณสุขฯ

งานการศึกษาฯ

งานป้องกันฯ

งานทะเบียนและบัตร

นางศศิกาญ โรซินเจ้าพนักงานธุรการ
นางสกาวเดือน สมรนักจัดการงานทั่วไป
นส.รุจิรา ไศลบาทนักวิชาสาธารณสุข
นางโศศิษฐา วาทโยธานักวิชาการศึกษา
พ.จ.อ.ธนวัฒน์ ชิลวงษ์จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายฐิรเมศวร์ วรากูลคงภัทร์เจ้าพนักงานทะเบียนฯ
นายพู โคตรสขึงพนักงานขับรถยนต์
นางสุพรรษา คนไวนักทรัพยากรบุคคล
น.ส.ปิยาภรณ์ สุภาศรีผช.จพง.สาธารณสุข
น.ส.พิชชาภรณ์ ชาธิพาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายกรุงศรี ชาธิพาพนักงานวิทยุ
นางพิศมัย ตาทองพนักงานจ้างทั่วไป
นายศักดิ์ดา ชาธิพาพนักงานจ้างทั่วไป
น.ส.สุติมา ขันแข็งพนักงานจ้างทั่วไป
นายสมคิด พันทะพนักงานจ้างทั่วไป
นายทองอินทร์ เพียลาดพนักงานจ้างทั่วไป
นายจิรสินธุ์ ผากาพนักงานจ้างทั่วไป
นายอภิชาติ คนหาญพนักงานจ้างทั่วไป
นายพลสวรรค์ สุวรรณศรีพนักงานจ้างทั่วไป
นายณัฐนนท์ เหล็กสีไทยพนักงานจ้างทั่วไป
นายโกวิท ชาธิพาพนักงานจ้างทั่วไป
นายมานพ ราชวัตรพนักงานจ้างทั่วไป