บุคลากร

นายธนวัฒน์ โลมะจันทร์

หน.กศน.ตำบลหนองแวง

นายเจริญชัย จารุจินดา

ครู ศรช.