บุคลากร

นางศศิธร จงกล

ครู กศน.ตำบลเขือน้ำ

นางสาวจิตรา นาฬิกุล

ครู กศน.ตำบล

นายชาญวิทย์ นาฬิกุล

ครู ศรช.