บุคลากร

นางสาวกาญจนา บุตรดี

หัวหน้า กศน.ตำบลหายโศก

นายประสพโชค มิลี

ครู กศน.ตำบล

นางสาวสุกัญญา บูรณะ

ครู ศรช.

นายณัฐวัตร สนสุรัตน์

ครู ศรช.