การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ประจำปี 2564

ข้อ

ข้อมูลการเชื่องโยง

คำอธิบาย

1.โครงสร้าง

-แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

2.ข้อมูลผู้บริหาร

-แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน

-ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน

3.อำนาจหน้าที่

-แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กำหมายกำหนด

4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

-แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี

-มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น

-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564

5.ข้อมูลการติดต่อ

-แสดงข้อมูลการติิดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน

6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

7.ข่าวประชาสัมพันธ์

-แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

-เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี 2564

8. Q&A

-แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทางเช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น

9.Social Network

-แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook ,Twitter, Instagram

10.แผนการดำเนินงานประจำปี

-แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี

-มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ

-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ.2564

11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

-แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

-มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน

-เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2564

12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

-แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

-มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

-เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2563

13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

-แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยืดถือปฏิบัติหให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

-มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร

14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

-แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน

-มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร

15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

-แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน

-เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี 2564

16.รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

-แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน

-เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2564

17. E-Service

ข้อมูลการเชื่องโยง

-แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ

-สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อมูลการเชื่องโยง

-แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี

-มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย

-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ.2564

19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

ข้อมูลการเชื่องโยง

-แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

-มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ

-เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2564

20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อมูลการเชื่องโยง

-แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

-มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

-เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2563

21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ข้อมูลการเชื่องโยง

-แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสถุภาครัฐ พ.ศ.2560

22.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อมูลการเชื่องโยง

-แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซ้ือจัดจ้าง

-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2564

23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ข้อมูลการเชื่องโยง

-แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

-มีข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

-จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน(กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อหรือจ้างในเดือนนั้น)

-เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2564

24.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ข้อมูลการเชื่องโยง

-แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

-มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

-เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2563

25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการเชื่องโยง

-เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ.2564

-แสดงนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม

-เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2563

26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการเชื่องโยง

-เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2564

-แสดงการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางการก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน

27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการเชื่องโยง

-แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ.2564 ประกอบด้วย การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร และการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ข้อมูลการเชื่องโยง

-เป็นรายงานผลของปีทีผ่านมา พ.ศ.2563

-แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลการเชื่องโยง

-แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

-มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ

30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลการเชื่องโยง

-แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนใลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

31.ช้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลการเชื่องโยง

-แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

-มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน)

-เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2564

32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ข้อมูลการเชื่องโยง

-แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์

-สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อมูลการเชื่องโยง

-แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล

-เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2564

34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อมูลการเชื่องโยง

-แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

-ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน

35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ข้อมูลการเชื่องโยง

-แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน

-เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

-เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2564

36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ข้อมูลการเชื่องโยง

-แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

-มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

-เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2564

37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ข้อมูลการเชื่องโยง

-แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

-เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสีี่ยงตามข้อ O36

-เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2564

38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อมูลการเชื่องโยง

-แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน

-เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2564

39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ข้อมูลการเชื่องโยง

-แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

-มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ

-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2564

40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

ข้อมูลการเชื่องโยง

-แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ O39

-มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน

-เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2564

41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อมูลการเชื่องโยง

-แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

-มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

-ใช้รายงานผลของปี พ.ศ.2563

42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อมูลการเชื่องโยง

-แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2563

-มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคระาห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็นทีี่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน

-มีมาตรการเพื่ิอขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติการกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล

43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อมูลการเชื่องโยง

-แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและคามโปร่งใสภายในหน่วยงาน

-มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

-เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2564