ทำเนียบสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน

อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

นายตุลัน เทพสุริย์ประธานสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน
นายณเรศ สุวรรณศรีรองประธานสภา เทศบาลตำบลคำอาฮวน
นายสิงห์ โพธิบุตรเลขานุการสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน
นายประสาน ศรีวิชาสมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นายไพศาล ศรีวิชาสมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นายสง่า ชาธิพาสมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นายบุญยืน คำนนท์สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นายไพโรจน์ ไชยสุรยิ์สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นายกรุง ไชยยายงค์สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
นายแผ่น ไชยายงค์สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
นายไพรวรรณ ไชยพันธ์สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
นายสาลี ไชยายงค์สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2